USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 77 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 77

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 77

USNESENÍ Z 77. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 25. LISTOPADU 2013, V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD. K č.j. 683/2013 1. Rada městyse schválila:  program 77. jednání RM dne 25. 11. v Dešenicích 4:0:0 (1)  přidělení bytové jednotky č. 5 v č.p. 153 Dešenice po P. Vaníčkovi (dostane výpověď z nájmu k 31. 12. 2013) Romaně Šteinerové 4:0:0 (3)  prodlužení pronájmu pozemků v k.ú. Dešenice ve vlastnictví městyse panu Jaroslavu Denkovi do roku 2018 s tím, že nájemné zůstává ve stejné výši 4:0:0 (8)  vypovězení nájemní smlouvy z prostor bývalé tvrze (sýpka) panu Jaroslavu Denkovi s ukončením nájmu do 2/2014 z důvodu podání žádosti o dotaci z ROP 4:0:0 (8)  rozpočtovou změnu č. 9 – převod fin. prostředků ve výši 93 200 Kč za uhrazení faktury týkající se záměru zateplení školských zařízení 4:0:0 (9) (účtování: 3119 pol. 6121, pův. účt. 6409, pol. 5909) 2. Rada městyse uložila:  starostovi městyse svolat do 15. ledna 2014 krizový štáb a další odpovědné funkcionáře s cílem jejich proškolení v případě nenadálých situací, aktualizovat protipovodňový plán 4:0:0 (2)  starostovi městyse řešit ve spolupráci s HZS a SDH Divišovice zprovoznění hasičské sirény do konce ledna 2014 4:0:0 (2)  účetní městyse účtovat penále za opožděné platby z nájemného s účinností od roku 2014 v souladu s rozhodnutím RM dne 25. 11. 2013, pravidelně o opožděných platbách informovat RM 4:0:0 (3)  starostovi městyse připravit podkladové materiály (rozpočet, akce do strategických záměrů, rozpočtové změny, ceny za svoz komunálního odpadu) pro zastupitele a v řádném termínu je včas zastupitelům zaslat 4:0:0 )5)  tajemnici úřadu řešit s právním zástupcem městyse návrh na postup řešení žádosti pana Veckeho, zjistit zároveň návrh možných úprav do nájemních smluv v souvislosti s novým Občanským zákoníkem 4:0:0 (6)  starostovi městyse řešit realizaci úprav okolí přečerpávací stanice v Milencích 4:0:0 (7) 3. Rada městyse vyjádřila souhlas  s návrhem rozpočtu pro rok 2014 s tím, že konečný návrh rozpočtu bude dopracován včetně provozních záležitostí úřadem městyse do konce měsíce a připraven k vyvěšení na úřední desce, navržený rozpočet projednat a schválit ZM dne 18. 12. na VJZM 4:0:0 (4)  s mandátní smlouvou ing. Konvalinkové ve věci zpracování žádosti o dotaci z ROP na II. etapu rekonstrukce tvrze s tím, že bude zpřesněn a upraven návrh názvu celého projektu, který bude shodný s názvem v mandátní smlouvě 4:0:0 (2)  s postupem řešení návrhů nových nájemních smluv s nájemníky bytových prostor a zasláním posledních upozornění těm nájemníkům, kteří dluží finanční částky za nájemné včetně upozornění na neprodloužení nájemních smluv tak jak je uvedeno v bode 3 zápisu z jednání RM 4:0:0 (3)  se zakoupením knihy Malostranského nakladatelství pod názvem Dávné pověsti národa českého v počtu jeden kus 4:0:0 (10g) 4. Rada městyse vzala na vědomí:  informaci o splnění usnesení z 76. jednání RM (2)  termíny jednání zastupitelstev, rad, výborů a komisí (10b)  návrh na pořízení kompostérů s tím, že text bude zaslán členům rady k prostudování a možnému projednání na příštím jednání RM (10f)  došlou poštu a další informace starosty městyse (10) V Dešenicích 25. listopadu 2013. ……………………………… …………………………… Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ