USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 76 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 76

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 76

USNESENÍ Z 76. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 18. LISTOPADU 2013, V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD. K č.j. 675/2013 1. Rada městyse schválila:  Doplněný program 76. jednání RM dne 18. 11. v Dešenicích 3:0:0 (1)  Na základě projednání dopracovat PD odkanalizování zbývajících částí městyse pro první stupeň stavebního řízení s tím, že bude využito v právě větve od pana Hořáka varianty č. 5, t.z. tlakové kanalizace, ing. Petrmichl bude informován starostou městys 4:0:0 (5)  Přidělení bytové jednotky č. 1 v č.p. 22 Dešenice po R. Tomakovi Kateřině Spurné na základě její žádosti o přidělení nájemního bytu 4:0:0 (7)  Svolat řádné jednání zastupitelstva na den 18. 12. Od 18ti hodin v KD Dešenice s tímto programem: - Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014 – připraví starosta, TÚ a rada - Stav odkanalizování, další postup prací – připraví starosta - Projednání a schválení záměrů žádostí o dotace – připraví starosta - Schválení rozpočtových změn – připraví TÚ - Projednání a schválení ceny za svoz komunálního odpadu – připraví TÚ a R. Zach - Schválení konečného znění záměrů do zásobníku akcí strategie rozvoje městyse – připraví starosta Program bude dále doplněn o další body 4:0:0 (10) 2. Rada městyse uložila:  Tajemnici úřadu prověřit některé záležitosti vyplývající s pracovní smlouvy OLH s tím, aby se neopakovala jeho nepřítomnost na veřejných jednáních ZM 4:0:0 (4) 3. Rada městyse vyjádřila souhlas  s postupem příprav rozpočtu pro rok 2014 s tím, že konečný návrh rozpočtu bude projednán dne 25. 11. Se zaměřením na návrhy podané spolky a jednotlivci, navržený rozpočet poté dopracovat a v zákonném termínu vyvěsit na úřední desce, rozpočet projednat a schválit na VJZM dne 18. 12. 4:0:0 (6)  s oslovení zájemců o bydlení na základě možného uvolnění bytu v Milencích po panu R. Němcovi v Milencích v tomto pořadí: Vlček, Mádrová, Reitmayer 4:0:0 (7)  se stavbou „Rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda“ za účelem zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí na základě žádosti firmy VALBEK s tím, že souhlasné stanovisko je podmíněno podmínkami stanovenými v bodě č. 9, 4:0:0 (9)  s pokračováním příprav podání žádosti na rekonstrukci II. etapy tvrze na základě předloženého návrhu rozpočtu ing. Caltou, starosta městyse byl pověřen jednáními s ing. Konvalinkovou a ing. Caltou 4:0:0 (11)  s návrhem Smluv o zřízení věcného břemene mezi městysem a městem Nýrsko za účelem odvádění odpadních vod na ČOV v Nýrsku s tím, že budou uhrazeny jednorázové poplatky ve výši 4 680 Kč a 28 260 Kč přičemž smlouvy jsou uzavírány na dobu neurčitou 4:0:0 (12)  s úhradou lístku na divadelní představení do Prahy pro občany ve výši 250 Kč na představení divadla R. Brzobohatého, přičemž doprava bude hrazena městysem Dešenice 4:0:0 (13a) 4. Rada městyse vzala na vědomí:  informaci o splnění usnesení z 75. jednání RM (2)  Informaci o řešení vznesených námětů a připomínek na veřejném jednání dne 30. 10. V Děpolticích s tím, že zateplení přívodu vody pro TJ Start Dešenice zajistí R. Zach (3)  Skutečnost neprojednávat žádost paní R. Černé – Ciosk pro její nepřítomnost na jednání RM (8)  došlou poštu a další informace starosty městyse (14) V Dešenicích 18. listopadu 2013. …………………………………………….. …………………………………………… Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ