USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 75 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 75

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 75

USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 29. ŘÍJNA 2013, V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD. K č.j. 633/2013 1. Rada městyse schválila:  program 75. jednání RM dne 29. 10. v Dešenicích 4:0:0 (1)  k projednání ve FV a RM dosavadní předložené návrhy do rozpočtu na rok 2014 ze strany SDH Dešenice, SDH Děpoltice, SDH Milence, SDH Žíznětice, TJ Start Dešenice, Klubu žen, SK Norton Milence, HPP Milence a úřadu městyse 4:0:0 (4)  pronájem pozemků p.č. 1640/6 ostatní plocha o výměře cca 134 m2 a pozemku 1640/5 ostatní plocha o výměře 920 m2 Stanislavu a Petře Novotných za cenu 100 Kč/rok/1 pozemek za účelem skládkování dřeva a získání krmení pro domácí zvířata, žadatel se vyvaruje jakýchkoliv stavebních úprav a umožní přístup na ostatní pozemky 4:0:0 (5)  a doporučila k projednání na VJZM rozpočtové změny k 30. 10 3:1:0 (13) 2. Rada městyse uložila:  starostovi městyse informovat zastupitele dne 30. 10. o postupu schvalování návrhů do rozpočtu městyse na rok 2014 4:0:0 (4)  tajemnici a starostovi městyse jednat s prvním zástupcem městyse ve věci znehodnocených pozemků pro rodinnou zástavbu v k.ú. Milence s cílem přípravy návrhu na řešení a přijetí možných kompromisních návrhů na základě sdělení pana M. Veckeho 4:0:0 (9)  starostovi městyse vyzvat projektovou kancelář ing. Plichty a zhotovitele stavby odkanalizování k předložení podrobné PD za účelem zjištění navýšení metráže stavby o cca 570 m (týká se I. etapy), což bude městys v budoucnu stát dalších více než 1 milión korun 4:0:0 (11)  členům rady městyse a kulturní komisi získat občany k divadelnímu představení v Praze dne 6. 12. 2013 (14l)  R. Zachovi připravit podklady týkající se ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2014 do 25. 11. (14p) 3. Rada městyse vyjádřila souhlas  s koupí pozemku p.č. 2/3 zahrada o výměře 25 m2 za cenu 50 Kč/m2 od M. Valdmanové, bytem ul. Práce 748, 340 22 Nýrsko za účelem majetkoprávního vyrovnání v souvislosti s úpravou prostranství autobusových zastávek v obci Milence, odkoupení podléhá projednání záměru a chválení ZM 4:0:0 (5)  neprodávat pozemky p.č. 256/1 ostatní plocha o velikosti 2 505 m2 a p.č. 257/9 o velikosti 1 157 m2 za cenu 7 Kč/m2 paní R. Černé – Ciosk s tím, že GZ jde na vrub žadatelky včetně ceny posudku na lesní porosty v případě, že záměr prodeje bude ZM schválen, prodej podléhá projednání a schválení ZM 0:4:0 (5)  s revokací usnesení ZM č. 13, část bodu 1 z 27. 6. 2012 týkající se prodeje pozemku v k.ú. Divišovice paní Bláhové s tím, že smlouva bude změněna na pana Lukáše Bláhu, změna musí být projednána v ZM 4:0:0 (5)  s postupem rady ve věci neprodloužení nájemních smluv u dlužníků za bytové prostory, u dlužníků za nebytové prostory udělat dočasnou výjimku s možností prodloužení smlouvy o tři měsíce za předpokladu uhrazení dlužných částek 4:0:0 (6)  s cenou vodného ve výši 20,22 Kč bez DPH a cenou stočného ve výši 31,70 Kč bez DPH a doporučila ceny projednat na VJZM dne 30. 10. 4:0:0 (8)  s postupem příprav podání žádostí v rámci 27. výzvy ROP na stavbu víceúčelového sportovního hřiště a II. etapy rekonstrukce tvrze, starosta městyse připraví projednání v ZM s cílem získání souhlasného stanoviska 4:0:0 (10)  s obsahem programu a zajištění občerstvení na setkání starosty městyse se seniory dne 23. 11. v KD Dešenice s tím, že organizačně se na setkání budou podílet všichni členové rady městyse (12) 4. Rada městyse vzala na vědomí:  informaci o splnění usnesení z 74. jednání RM (2)  žádost o nájemní bydlení ze strany Aleny Kolrosové, Strážov 102 a pověřila starostu městyse písemným vyrozuměním žadatelky o bytové situaci v rámci městyse 4:0:0 (7)  sdělení pana Veckeho ve věci upozornění na přítomnost sítí na pozemku p.č. 1245 v k.ú. Milence a pověřila starostu městyse prošetřením záležitosti a jednáním s panem Veckem s cílem řešení daného stavu 4:0:0 (9)  informace o stavu odkanalizování v rámci městyse a pověřila starostu městyse přípravou podkladů pro vodoprávní řízení, zajištění souhlasných stanovisek, na kterých se budou podílet všichni členové rady městyse, souhlasné stanovisko SÚS PK zajistí starosta městyse, návrh dodatku týkajícího se předčasného užívání stavby připraví starosta městyse ve spolupráci s právním zástupcem a firmou VODOSPOL (11)  informaci starosty městyse o výsledcích mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny P ČR ve dnech 25. a 26. 10. s tím, že S. Chlupem a dalšími dvěma zástupci bude připravena informace do DZ 4:0:0 (3)  došlou poštu a další informace starosty městyse (14) V Dešenicích 29. října 2013. …………………………………………….. …………………………………………… Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ