USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 74 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 74

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 74

USNESENÍ Z 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 14. ŘÍJNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 602/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 74. jednání RM dne 14. 10. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ rozpočtovou změnu ve výši 52 000 Kč týkající se realizace veřejného osvětlení v Žízněticích v souvislosti s novou zástavbou 4:0:0 (9)

§ doplnění 25. jednání ZM v Děpolticích dne 30. 10. od 18ti hodin o tyto další body: hospodaření v Lesích městyse Dešenice za 1-8/2013 4:0:0 (5)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse zaslat písemnou žádost o sdělení ve věci komplexních pozemkových úprav v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 4:0:0 (2)

§ OLH Ing. Fialovi dopracovat číselnou zprávu o hospodaření v lesích městyse, kterou předložit tak, aby v zákonném termínu mohla být zaslána zastupitelům 4:0:0 (5)

§ starostovi městyse připravit podklady o rozhodnutí ve věci odkanalizování v Milencích pro zastupitele v písemné podobě (11)

§ starostovi městyse písemně se vyjádřit k stížnosti pana Švůgra 4:0:0 (12)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s postupem opatření při možném vystoupení hudební skupiny Orel (žádost předložila paní R. Ciosk Černá) s tím, že představitelé této skupiny předloží písemně žádost o vystoupení a využití prostor kulturního domu, seznam skladeb s obsahem textů, seznam míst vystoupení s možnými doporučeními, s oznámením termínu konání vystoupení OO P ČR v Nýrsku cestou starosty městyse, s předložením seznamu a zajištění pořadatelské služby a s předložení smlouvy se SDH týkající se požární ochrany 4:0:0 (4)

§ s okamžitým řešením odstranění závady v souvislosti s uzamykáním závory v Divišovicích 4:0:0m (5)

§ s podepsáním smluv týkající se zimní údržby místních komunikací s K. Denkem a M. Svobodou (záloha J. Šetlík) s tím, že MK v Žízněticích budou převedeny na K. Denka, smlouvy připravit tajemnicí úřadu, poučení provede starosta městyse, informaci o tomto rozhodnutí zveřejnit v Dešenickém zpravodaji s uvedením telefonních čísel 4:0:0 (6)

§ na základě již projednaného záměru s podáním žádosti o dotaci týkající se využití OP ŽP ve věci úspor energií v MŠ a ZŠ Dešenice s tím, že starosta městyse byl pověřen podpisem žádostí a dalších dokumentů 4:0:0 (8)

§ s navrhovaným postupem řešení odkanalizování v obci Milence s tím, že: a) realizace odkanalizování a vodovodu neprovádět pro nedostatek finančních a technických prostředků, což vyplývá i z informace radního Plzeňského kraje, b) vzhledem k tomu, že je připravena PD na vodovod, vyvolat se zájemci diskusi s cílem zjistit jejich zájem a zejména finanční podíl na realizaci záměru s cílem dosáhnout zlepšení dodávky kvality pitné vody, c) pokud by došlo ke shodám všech účastníků řízení a využití nejúspornější varianty, v takovém případě připravit PD a s využitím podílu žadatelů záměr zahrnou do rozpočtu městyse a později jej v případě schválení realizovat, d) o tomto rozhodnutí informovat zastupitelstvo na řádném jednání, e) žadatele o rozhodnutí vyrozumět písemně po jednání zastupitelstva (10)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 73. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (3)

§ informaci starosty městyse z posledního jednání SMS ČR Plzeňského kraje. Předsedou rady PK se stal starosta obce Němčovice K. Ferschmann, 1. místopředsedou byl potvrzen starosta obce Svojšín K. Petráň, 2. místopředsedou starosta městyse Dešenice Jan Rejfek. Rada PK byla doplněna o další dva členy (7)

§ sdělení radního PK ve věci odkanalizování v obci Milence (10)

§ další informaci starosty městyse o připravovaných mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny P ČR ve dnech 25. a 26. 10. (11)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

V Dešenicích 14. října 2013.

……………………………… ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ