USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 73 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 73

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 73

USNESENÍ Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 30. ZÁŘÍ 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 581/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 73. jednání RM dne 30. 9. v Dešenicích 4:0:0 (1)

§ postup týkající se přípravy, projednání a schválení návrhů do rozpočtu městyse pro rok 2014 včetně navržených zásad s tím, že zásady byly zaslány všem zastupitelům a předsedům spolků a sportovních oddílů. Dále byly vyvěšeny na úředních deskách a webových stránkách městyse s upozorněním a výzvou pro občany městyse. Starostovi městyse bylo uloženo připomenout tyto zásady na jednání ZM. První projednání návrhů se uskuteční 29. 10., následující 11. 11. Návrh rozpočtu bude ze zákona vyvěšen na úřední desce nejpozději 18. 11. Projednán a schválen bude ZM dne 18. 12. v souladu s § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích 4:0:0 (4)

§ zakoupení plechových disků na vůz SUZUKI Vitara Grand v ceně do 7 500 Kč včetně DPH 4:0:0 (11)

§ efektivní způsob komunikace s občany městyse (vvv.neoGate.cz) formou SMS v ceně 0,72 Kč, starosta městyse připraví potřebný počet skupin (a/všechny zájemce a další občany, b/ členy rady, c/ členy krizového štábu, d/členy zastupitelstva, e/představitele spolků, hnutí a TJ), kterým mohou být SMS zasílány hromadně cestou webu, v rámci využitelnosti bylo rozhodnuto o záloze ve výši 500 Kč, starosta městyse 1x za 3 měsíce podá informaci o čerpání a využitelnosti této služby, nabídka bude připravena na našich webových stránkách a informace bude podána na VJZM a v Dešenickém zpravodaji č. 6/2013 4:0:0 (13h)

§ svolat 25. jednání ZM v Děpolticích dne 30. 10. od 18ti hodin s tímto programem: a) zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky, b) zprávy výborů a rady o činnosti, c) I. část diskuse s odpověďmi na náměty a připomínky, d) schválení inventarizačních komisí a provedení inventarizace majetku městyse, e) stav odkanalizování, postup dalších prací, f) stav podání žádostí o dotace, g) rozpočtové změny 4:0:0 (13l)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi projednat s firmou LS, s.r.o., zhotovení prací u přečerpávací stanice v co nejkratší možné době v ceně uvedené v položkovém rozpočtu stavby 0:0:0 (3)

§ starostovi městyse informovat zastupitele o výsledcích jednání a závěrech ze seminářů na jednání ZM (13j)

§ starostovi městyse informovat písemně předsedy výborů o úkolech výborů na jednání ZM dne 30. 10. a v prosinci 2013 (13o)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s návrhem na obsazení inventarizačních komisí za účelem inventarizace majetku městyse v souladu s ustanovením vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. Termín ukončení stanovila na den 20. 12. 2013 s tím, že navrhla složení ústřední inventarizační komise takto: předseda R. Němec – člen ZM, předseda KV, členové H. Boučková – TÚ, M. Suchanová – účetní, D. Riedelová – členka ZM, D. Kratejl – člen FV. Složení komisí a celkovou koncepci provedení inventarizace majetku předložit ke schválení ZM dne 30. 10. 2013 4:0:0 (6)

§ s podepsáním mandátní smlouvy ve věci zpracování žádosti o dotaci týkající se záměru „Realizace úspor energie v ZŠ a MŠ Dešenice“ s firmou DOMOZA, a SOD s firmou LS, s.r.o. ve věci zhotovení stavby „Odkanalizování obce Dešenice - gravitační část, stoka C4a – prodloužení“ podepsáním smluv byl pověřen starosta městyse 4:0:0 (9)

§ s již dříve přijatými rozhodnutími, kterými v případě neuhrazení dlužných částek za nájemné nebytových a bytových prostor nebude prodlouženo v závěru roku nájemné, výjimka bude učiněna u těch nájemníků, kteří uhradí nájemné do konce listopadu 2013, starosta městyse byl pověřen jednáními s právním zástupcem městyse 4:0:0 (8)

§ s postupem řešení žádosti manželů Jirkových ve věci dodávky pitné vody za předpokladu, že odběratel (pan Jirka) uzavře novu smlouvu na odběr dodávky pitné vody, přičemž starosta městyse vypracuje písemnou odpověď s přílohou firmy Vodospol včetně protokolu o dodávce kvality pitné vody 4:0:0 (10)

§ s přesunem projednání stavu hospodaření v lesích městyse na 14. 10. 2013 4:0:0 (5)

§ s ustájením koní v prostorách bývalé střelnice Městiště pana J. Procházky ze Staňkova s tím, že OLH určí termín, do kdy bude ustájení povoleno. Po ukončení provede kontrolu daného místa a jeho pořádku 4:0:0 (13g)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 72. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (3)

§ oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti záměru týkajícího se záměru rekonstrukce části místních komunikací, kterou zaslala RRRS Jihozápad (7)

§ informaci starosty městyse o připravovaných mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny P ČR ve dnech 25. a 26. 10. (12)

§ výsledky kontroly provedené ÚP ČR ve věci hospodaření s veřejnými prostředky při zaměstnávání občanů v rámci VPP (13b)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

V Dešenicích 30. září 2013.

……………………………… ………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ