USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 72 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 72

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 72

USNESENÍ Z 72. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 16. ZÁŘÍ 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 556/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 72. jednání RM dne 16. 9. v Dešenicích 3:0:0 (1)

§ uhrazení faktury za zpracování DZ č. 5/2013 ve výši 4 598 Kč 3:0:0 (7a)

§ realizaci žádosti J.Habady týkající se odkoupení dřevní hmoty za účelem zhotovení krovu na stavbě rodinného domu v Žízněticích v souladu se schválenými pravidly ZM, kdy může být uhrazeno proplacení 25 m2 za poloviční cenu 3:0:0 (11)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse pozvat pana Kolečka k vysvětlení na úřad městyse ve věci realizace samovýroby 3:0:0 (2c)

§ starostovi městyse pozvat zástupce kontrolních komisí a rady k provedení mimořádné inventarizace těžby dřeva v části lesních pozemků městyse s cílem zjištění daného stavu, zároveň zjistit, zda nedošlo k odcizení dřevní hmoty 3:0:0 (2b)

§ starostovi městyse informovat na jednání ZM veřejnost a zastupitele o řešení námětů a připomínek z veřejného jednání ZM dne 28. 8. 3:0:0 (3)

§ starostovi městyse připravit ve spolupráci s firmou Vodospol dotazníkovou akci s cílem zjištění jejich zájmu o zakoupení materiálu a provedení prací na odkanalizování, dotazník připravit a roznést do 20. 9. 3:0:0 (4)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s rozhodnutím rady provádět samovýrobu v lesích městyse do 14 dnů, tomu bude odpovídat potřebné písemné povolení včetně povolení vjezdu vozidla 3:0:0 (2a)

§ s provedením inventarizace v části lesního porostu v lesích městyse s cílem zjištění stavu těžby dřeva a jeho odvozu komisí, složenou se zástupců KV, FV, RM a pracovníka městyse, zjistit zároveň zda nedošlo k odcizení dřeva vzhledem k její těžbě 3:0:0 (2b)

§ pozvat pana Kolečka k vysvětlení naplňování některých ustanovení vyplývajících při realizaci samovýroby 3:0:0 (2c)

§ s postupem řešení námětů a připomínek z jednání ZM dne 28. 8. 3:0:0 (3)

§ s realizací projektu Informovaný senior 2 organizovaný KÚ PK s tím, že kontaktní osobou bude starosta městyse, školení bude ve dvou odsouhlasených termínech provedeno v říjnu v prostorách tvrze (úřadu městyse), úřadem bude připraven plakát a osobní pozvánky za účelem zvýšení finanční gramotnosti občanů 3:0:0 (9)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 71. jednání RM 3:0:0 (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse 3:0:0 (4)

§ informaci starosty městyse o postupu realizace záměrů schváleních ZM ve věci podání žádostí o dotace z OPŽO a Norských fondů 3:0:0 (6)

§ informaci firmy GJW Praha s.r.o. týkající se opravy železničního mostu na komunikaci III/19020 v k. ú. Dešenice (km 29,970) na trati Nýrsko – Dešenice s tím, že oprava by měla být dokončena do 25. 10. 2013 3:0:0 (10)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse, TÚ a členů rady (12)

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

§ s využitím založení nabízeného fondu kulturních a sociálních potřeb firmou BC s tím, že na dalším jednání zastupitelstva starosta městyse bude o tomto rozhodnutí jen informovat 1:0:2 (5)

§ s uhrazením faktury AK JUDr. Šťastného ve výši 21 525,90 Kč 0:0:3 (7a)

§ s využitím služebního vozu SDH Děpoltice za účelem jízdy do zahraničí 0:0:3 (8)

V Dešenicích 16. září 2013.

…………………………… ……………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ