USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 71 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 71

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 71

USNESENÍ Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 2. ZÁŘÍ 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 532/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 71. jednání RM dne 2. 9. v Dešenicích (1)

  1. Rada městyse uložila:

§ Starostovi městyse jednat při kontrolním dnu s vedením DSO ÚPO ve věci některých nedostatků, konkrétně v PD přípojek, dále možných navrtávek na tzv. „béčkový řad“ (3)

§ Starostovi městyse jednat s ing. Pipošiarem ve věci postupného přebírání kanalizačních řadů a zjištěním možných závad s cílem jejich odstranění do konce tohoto roku (3)

§ Starostovi městyse jednat ve věci zprovoznění přečerpávací stanice a stanovení postupu prací na vyčištění okolí přečerpávací stanice, včetně položení dlažby (3)

§ Starostovi městyse zaslat písemné vyrozumění firmě LS, s.r.o. s požadavkem odstranění závad zjištěných nátokem balastních vod kanalizačního řadu B (3)

§ Tajemnici úřadu a starostu městyse vyzvat firmu T. Heřmana k předložení SOD na zhotovení opravy zbývající části střechy kostela sv. Mikuláše, doložení pojištění (v případě že není, zajistit aby firma pojištění měla) s cílem realizace stavby v podzimních měsících 2013, kdy předejít možné nepřízni počasí (4)

§ Starostovi městyse připravit dva druhy vyrozumění dlužníkům za nájemné v bytových a nebytových prostorách s upozorněním na neprodloužení smlouvy, pokud nebudou dlužné částky uhrazeny do 11/2013 s připomenutím dalších dlužných částek vůči městysu (popelnice, pes), ostatním dlužníkům zaslat složenku s upozorněním na úhradu do 5ti dnů od doručení s tím, že po tomto termínu bude vymáhání řešeno cestou soudního exekutora (5)

§ Tajemnici úřadu připravit monitorovací zprávu stavby zastávek v Milencích (10g)

§ Starostovi městyse zaslat písemné sdělení ve věci žádosti o přidělení nájemního bydlení paní J. Benešové, A. Staška 1718/25, jmenovanou zařadit do pořadníku žadatelů o nájemní bydlení 10k)

§ Starostovi městyse jednat se SPÚ ve věci zahájení KPÚ (zaslána písemná žádost s cílem zjištění situace (10q)

§ Tajemnici úřadu zajistit cestou OLH výsledky hospodaření v lesích městyse za první pololetí 2013, předložit informaci týkající se uzavírání závor při samovýrobě, vše písemně do dalšího jednání RM dne 16. 9.

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s předloženým návrhem výběrové komise na zhotovení stavby opravy zbývající části střechy kostela sv. Mikuláše firmou T. Heřmana, Volšovská 1099, Sušice (4)

§ s úhradou postihu za zjištěné nedostatky při kontrole HZS PK ve výši 5 000 Kč + 1 000 Kč správní poplatek (7)

§ s vyvěšením záměru pronájmu části pozemku p.č. 1640/6 a pozemku p.č. 1640/5 v obojím případě ostatní plocha (8)

§ S výši nájemného za pronájem nebytových prostor (část sklepu) v historické části tvrze ve výši 200 Kč/měsíc panu J. Malastovi za uskladnění stavebního materiálu (8)

§ S postupem opatření týkajících se přípravy a realizace založení sociálního fondu zaměstnanců městyse s tím, že jednáními jsou pověření starosta městyse a tajemnice úřadu (9)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 70. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (3)

§ informaci týkající se výluky vlakové dopravy ve dnech 9. 9. – 7. 11. na trase Nýrsko – Dešenice – Železná Ruda a zpět, na situaci upozornit v DZ č. 5/2013 a hlášením v rozhlase městyse (6)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

V Dešenicích 2. září 2013.

…………………………………………….. ……………………………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ