USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 70 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 70

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 70

USNESENÍ Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 19. SRPNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 503/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 70. jednání RM dne 19. 8. v Dešenicích (1)

§ obsazení výběrové komise za účelem VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby opravy zbývající části střech kostela sv. Mikuláše v Dešenicích takto: Ing. Helena Boučková (náhradník M. Suchanová), R. Zach (náhradník V. Pytel), S. Kindlman (náhradník J. Němec), ing. Fr. Valeš (náhradník M. Lerach), R. Němec (náhradník H. Syrovec). Komise se sejde 2. 9. od 13.00 k otevírání obálek (4)

§ Doplnění programu JZM dne 28.8. o tyto body: a) výzvu k předkládání námětů a návrhů do strategie rozvoje městyse a zásobníku akcí, b) založení fondu kulturních a sociálních potřeb, c) schválení půjček z FRB městyse, d) projednání rozpočtových změn (5)

§ Vyhlášení VŘ na zhotovitele stavby „Odkanalizování obce Dešenice – gravitační část, stoka C4a – prodloužení do 23. 8. s podáním nabídek do 6. 9. do 12.00 hod. Komise rozhodne o vítězi VŘ dne 9. 9. Za svolání odpovídá starosta městyse (3)

  1. Rada městyse uložila:

§ Starostovi městyse jednat při kontrolním dnu s vedením DSO ÚPO ve věci některých nedostatků (oprava a uzavření chodníku u kostela, oprava sjezdu v Milencích, upravení PD u p. Flachsové, nebylo provedeno vyasfaltování komunikace za KD, nebyl předložen položkový rozpočet na MK za panem Zachem, špatné provedení pozemkových úprav u E. Souška, u kostela – dochází k splavování zeminy do kanálů, pracovní skupiny nepracují, na což poukazují občané) (3)

§ Starostovi městyse pozvat ředitele společnosti Vodospol, s.r.o. Ing. L. Pipošiara na jednání ZM dne 28. 8. v 18.00 hod., dále zástupce společnosti LS, s.r.o. ing. Jiřího Svejkovského s cílem vysvětlení záležitostí ohledně napojování na hlavní řad (3)

§ Starostovi městyse pozvat zástupce firmy Broker Consulting za účelem projednávání bodu týkajícího se založení fondu kulturních a sociálních potřeb městyse (9)

§ Starostovi městyse zaslat aktualizovanou koncepci regionálního rozvoje AS Královský hvozd pracovnici pověřené sestavením koncepce za AS Královský hvozd (6)

§ Starostovi městyse jednat s firmou Vodospol ve věci žádosti paní Jirkové týkající se nedostatečné kvality pitné vody v Datelově (13d)

§ Místostarostovi jednat s panem Boublíkem ve věci ukládání posečené trávy (12)

§ Starostovi městyse zaslat písemné sdělní ve věci stížnosti pana Bohumila Švůgera (12)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s předloženým aktualizovaným návrhem koncepce regionálního rozvoje Akčního sdružení Královský hvozd starostou městyse s tím, že dokument bude doplněn o další náměty a návrhy ze strany občanů, kteří budou osloveni Dešenickým zpravodajem, návrh předložit k projednání ZM dne 28. 8. (6)

§ se založením fondu kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců městyse s tím, že návrh bude projednán v zastupitelstvu městyse dne 28. 8., kde by měl být záměr schválen (9)

§ s poskytnutím půjčky z FRB městyse Petru Štemberovi za účelem zhotovení přípojky odkanalizování s tím, že žádost bude předloženy zastupitelům ke schválení dne 28. 8. (10)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 69. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (3)

§ zvací dopis SZIF, kterým byl městys vyzván k podpisu smlouvy ve věci přidělené dotace na opravu střechy kostela sv. Mikuláše, RM pověřila starostu městyse a tajemnici úřadu návštěvou SZIF a podpisem smlouvy (8)

§ informaci o ceně vypracování energetických auditů školských zařízení s tím, že po předložení ceny stran další firmy budou informace předloženy zastupitelům k projednání a schválení (11)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (13)

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

§ s žádostí paní Jirkové týkající se zaslání písemného vyjádření ve věci uzavírky komunikace mezi Dešenicemi a Milencemi za účelem odkanalizování ve dnech 7. 8. – 18. 9. 2013 (12d)

V Dešenicích 19. srpna 2013.

…………………………… ……………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ