USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 69 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 69

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 69

USNESENÍ Z 69. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 5. SRPNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 475/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 69. jednání RM dne 5. 8. v Dešenicích s tím, že byl doplněn o návrh R. Zacha ve věci výměny okna u objektu SK Norton Milence (1)

§ vypracování dodatku ke smlouvě mezi městysem a Telefonicou O2 na navýšení nájemného za umístění nové plošiny s nosiči antén na stojícím stožáru na pozemku p.č. st. 299 v k.ú. Dešenice s tím, že městys požaduje nájemné ve výši 2 500 Kč/1 měsíc (4)

§ vyhlášení VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby opravy zbývající části střechy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích s tím, že oslovení účastníci předloží nabídky do 2. 9. do 12.00 hod.

§ úhradu faktury firmě B4F Czech Republic, s.r.o. ve výši 6 520,23 Kč jako odměnu společnosti za provedenou e-Aukci (7)

§ svolání řádného 24. jednání ZM v Dešenicích dne 28. 8. od 18ti hodin s tím, že hlavním bodem programu bude odkanalizování. Další body programu budou doplněny na nadcházejícím jednání RM dne 19. 8. (9)

§ přesun části finančních prostředků schválených na opravu fasády bývalé fary v Děpolticích s tím, že tyto prostředky budou využity při výměně podlahové krytiny v MŠ Dešenice (10j)

§ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6 – přesun finančních prostředků“

Původní účtování: §3113 pol. 5321 –40.000 Kč

Nové účtování: §3119 pol. 5169 +40.000 Kč

  1. Rada městyse uložila:

§ Starostovi městyse jednat při kontrolním dnu s vedením DSO ÚPO ve věci některých nedostatků (oprava a uzavření chodníku u kostela, oprava sjezdu v Milencích, upravení PD u p. Flachsové, nebylo provedeno vyasfaltování komunikace za KD, nebyl předložen položkový rozpočet na MK za panem Zachem, špatné provedení pozemkových úprav u E. Souška, kostela – dochází k splavování zeminy do kanálů) (3)

§ Starostovi zaslat písemné vyjádření p. Souškovi, trv. bytem Dešenice 176, ve věci zamítnutí jeho žádosti týkající se prominutí úhrady PD na přípojku odkanalizování (3)

§ Starostovi jednat s odborem dopravy o možných výjimkách úplné uzavírky komunikace č. III/19020 v Milencích v rámci probíhajícího správního řízení (3)

§ Starostovi městyse podepsat smlouvu o přidělení dotace na opravu fasády bývalé fary v Děpolticích s KÚ PK (5b)

§ Starostovi informovat K a FV ve věci obsazení komise za účelem VŘ na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby opravy zbývající části střechy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích, včas svolat komisi za účelem výběru zhotovitele této stavby (5c)

§ Starostovi a TÚ odstranit zjištěné nedostatky v rámci tematické požární kontroly ze dne 31. 7., zároveň zajistit proškolení potřebného počtu pracovníků za účelem zajištění kontrol v rámci protipožárních opatření, se závěry seznámit ZM (6)

§ R. Zachovi zjistit cenové nabídky laviček s možností jejich umístění na zastávce ČD v Dešenicích (10a)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s využitím OP ŽP ve věci možného podání žádosti na výměnu oken v MŠ a ZŠ Dešenice, se záměrem seznámit ZM, v případě schválení záměru využít druhé etapy podání žádosti do 18. 10 2013 (5d)

§ s využitím mechanismu EHP/Norsko – CZ 06 Program – kulturní dědictví a současné umění, programová oblast 16 – kulturní dědictví, kdy 1. Kolo výzvy bude vyhlášeno v 10/2013, přičemž RM doporučila realizovat zadní část tvrze (místnosti napravo od věže) bez velké zasedačky a 1 místnost přístupnou ze stávající hlavní chodby (5e)

§ s podpisem smlouvy s firmou Amper Market, a.s., která podala nejnižší cenovou nabídku na dodávku elektrické energie v rámci e-Aukce (7)

§ s nákupem okna do klubovny SK Norton Milence na základě jejich žádosti s tím, že SK Norton Milence nebude uplatňovat náhradu na proplacení benzínu panu Denkovi za sekání hřiště (10c)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 68. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (3)

§ informaci starosty o podání žádosti o dotaci v rámci 26. výzvy ROP na rekonstrukce MK schválené ZM 25. 7. 2013 (5a)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (10)

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

§ s nabídkou firmy Energie pod kontrolou s tím, že spolupráce může být opětovně navázána po ukončení smluvního vztahu s firmou B4F, která trvá 12 měsíců (8)

§ s žádostí paní Mustafičové o udělení výjimky na osvobození od poplatku za svoz odpadů, starostu městyse pověřila písemným sdělením zamítavého stanoviska žadatelce (10b)

V Dešenicích 5. srpna 2013.

……………………………… …………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ