USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 27 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 27

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 27

Usnesení  č. 27 z jednání rady městyse dne 20. srpna 2007.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci týkající se splnění usnesení od začátku července do současné doby,

-         stížnost pana ing. Kratejla, Dešenice na využívání soukromých pozemků při stavbě kanalizace,

-         zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu P ČR za I. pololetí 2007,

-         informaci starosty městyse k zhotovení dětského hřiště v posledním týdnu měsíce srpna s tím, že pověřila řízením stavby za Městys Dešenice pana M. Denka,

-         informaci starosty městyse o umístění zatoulaného psa (vlčáka) v útulku v Klatovech,

-         žádost pana Pytla, Dešenice týkající se odškodnění za využívání pozemku ppč. 1525/1 v k.ú. Dešenice Lesy Městyse Dešenice ke skládkování dřeva,

-         připomínky k územnímu plánu ze strany Městského úřadu v Klatovech - ing. Šillarové, J. Tvaroha, ing. Havlíčka a pana Millera,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

-         přidělení bytu v domě č.p. 125 manželům Jaroslavě Válkové a Jindřichu Hálkovi,

-         postup prací při opravách obecního bytu v domě čp. 13 v Divišovicích,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse řešit společně se SÚ Nýrsko situaci ohledně legalizace sportovních kabin TJ START Dešenice s tím, že by kabiny měly být převedeny na městys,

-         starostovi městyse provést kontrolu splnění nedodělků rekonstrukce střešního pláště na faře v Děpolticích nejpozději do 31. 8. 2007,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr o prodeji části pozemků č.p. 435/8 a 438 v k.ú. Děpoltice (žadatelé manželé Petrákovi), a část pozemku č.p. 634/1 v k.ú. Děpoltice (žadatelka paní Lencová),

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit ke stížnosti pana ing. Kratejla, Dešenice

-         starostovi městyse připravit stručný výtah o bezpečnostní situaci a přednést jej na zasedání zastupitelstva městyse,

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádosti pana V. Pytla, Dešenice v souvislosti s neoprávněným využíváním pozemku Lesy Městyse Dešenice,

-         starostovi městyse konzultovat připomínky k ÚP se SÚ v Klatovech,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         se zakoupením putovního poháru Městyse Dešenice pro MS Diana na pořádání soutěže psovodů v částce 735.-Kč,

-         že dne 18. září se setkání s představiteli PK zúčastní starosta městyse a pan J. Vereš,

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         požadavek pana Pytla na uhrazení částky ve výši 18.000,-- Kč týkající se neoprávněného používání pozemků ze strany Lesů Městyse Dešenice,

 

 

6. Rada městyse doporučuje ZM:

-         prodej části pozemků č.p. 435/8 a 438 v k.ú. Oldřichovice manželům Petrákovým z Děpoltic a části pozemku 634/1 v k.ú. Děpoltice paní Lencové,

 

 

V Dešenicích 20. srpna 2007.

Zapsal: RSDr. Jan  Rejfek     

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ