USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 68 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 68

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 68

USNESENÍ Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 22. ČERVENCE 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 456/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 68. jednání RM dne 22. 7. v Dešenicích (1)

§ smlouvu o spolupráci mezi městysem a ČZU v Praze ve věci zajištění Virtuální univerzity třetího věku, starostu městyse pověřila podepsáním této smlouvy (8)

§ svolání mimořádného jednání ZM na den 25. 7. s jediným bodem programu, a to podání žádosti na rekonstrukce místních komunikací, jednání se uskuteční od 18ti hodin na úřadu městyse (9)

§ zakoupení sekacího traktůrku sportovním oddílem TJ Start Dešenice. Z rozpočtu městyse Dešenice bude poskytnuta částka 28.900 Kč.

§ Rozpočtovou změnu č. 5: přesun fin. prostředků

původní účtování

 
   

§ 3419

pol 5139

-10000

§ 3419

pol. 5169

-18900

§ 6171

Pol. 5362

-1000

nové účtování

 

§ 6320

Pol. 5163

1000

§3419

pol. 5222

28900

  1. Rada městyse uložila:

§ Starostovi městyse jednat při kontrolním dnu s vedením DSO ÚPO ve věci některých nedostatků (narušené sjezdy, vyvrácené zídky, neohraničený chodník) a řešení dalších přípojek (4)

§ TÚ a starostovi řešit žádost manželů Košákových ve věci přístupové cesty k nemovitosti v k.ú. Matějovice na základě zjištěných skutečností při místním šetření (6)

§ Starostovi městyse zajistit a odeslat podklady pro veřejné mimořádné jednání zastupitelům v souladu se zákona č. 128/2000 Sb. (9)

§ Tajemnici úřadu a starostovi městyse připravit a zaslat ÚOHS požadované doklady týkající se zakázky „Rekonstrukce tvrze v Dešenicích – 1. Etapa“ (10 b)

§ Starostovi městyse jednat, případně podepsat novou smlouvu s firmou RWE, jejímž předmětem bude budoucí závazek převodu plynárenského zařízení (10 f)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s účastí delegace SDH Dešenice a starosty při slavnosti vysvěcení nejstarší požární stanice v Bavorsku v obci Arnschwang dne 28. 7. v dopoledních hodinách včetně zajištění jednoho ks techniky (Mercedes), která bude převezena na místo již 27. 7.(3)

§ se setkáním rodáků dnes žijících v Německu (dešenická část) dne 31. 8. V Dešenicích a na Kuncích (3)

§ s výběrem zhotovitele stavby opravy fasády na bývalé faře v Děpolticích, kterým se stal pan Ján Malast za předpokladu, že předloží návrh smlouvy o dílo a položkový rozpočet, pokud tak jmenovaný do 24. 7. neprovede, úřad městyse vyhlásí nové výběrové řízení (5)

§ s vyvěšením záměru pronajmout část sklepu tvrze Dešenice(6)

§ s odkoupením pozemku p.č. st. 32 v k.ú. Děpoltice (prostor autobusové zastávky) v ceně cca 20 – 50 Kč, jednáním pověřila starostu městyse, s odkoupením pozemku p.č. KN 1376/4 zahrada v k.ú. Dešenice v ceně 20 Kč, jednáním pověřila starostu městyse (6)

§ s vyvěšením záměru prodat část pozemku p.č. 673/1 ostatní plocha v k.ú. Divišovice (6)

§ s pronájmem pozemku p.č. 287 v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic a pozemku p.č. 239 v k.ú. Oldřichovice u Děpoltic (oba pozemky ve vlastnictví V. Kopalové) ve prospěch městyse v ceně 2000 Kč za jeden pozemek a rok (7)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 67. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (4)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (10)

V Dešenicích 22. července 2013.

……………………………… …………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ