USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 67 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 67

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 67

USNESENÍ Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 8. ČERVENCE 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 432/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 67. jednání RM dne 8. 7. v Dešenicích (1)

§ úhradu faktury M. Křížovi za dodání DZ č. 4/2013 ve výši 5 566.- Kč (10 n)

  1. Rada městyse uložila:

§ tajemnici úřadu vypracovat monitorovací informaci o zajištění udržitelnosti projektu „Dešenice – rekonstrukce části bývalé tvrze č.p. 1 za účelem rozvoje kultury a kvality služeb veřejné správy“ (4)

§ TÚ a starostovi řešit žádost manželů Košákových ve věci přístupové cesty k nemovitosti v k.ú. Matějovice (10 o)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s řešením námětů, připomínek a návrhů sdělených na 22. VJZM s tím, že s obsahem seznámí starosta městyse zastupitele a občany na dalším jednání ZM v srpnu 2013 (3)

§ s návrhy a postupem VŘ na opravu fasády hasičské zbrojnice v Oldřichovicích u Děpoltic s tím, že v komisi pro výběr zhotovitele budou: Valeš (FV), Němec (KV), Boučková (TÚ), Kindlman člen RM, Zach člen RM. Komise se sejde dne 22. 7. v 13.00 hod. za účelem vyhodnocení nabídek, členy komise vyrozumí starosta městyse (7)

§ se zakoupením sekačky (traktůrku) pro TJ Start Dešenice za podmínek uvedených v bodu č. 6 jednání RM (6)

§ s obsahem informací a texty, které budou umístěny do kalendáře pro rok 2014 s tím, že členové rady byli pověřeni kontrolou a doplněním do 14. 7. 2013 (9)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 66. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (5)

§ informaci starosty městyse ve věci sdělení ing. Maršíka (8)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (11)

V Dešenicích 8. července 2013.

……………………………… …………………………… Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ