USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 66 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 66

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 66

USNESENÍ Z 66. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 24. ČERVNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 404/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 66. jednání RM dne 24. 6. v Dešenicích (1)

§ doplnění programu VJZM o prodloužení termínu podání žádostí o dotace z FRB městyse, projednání smlouvy o spolupráci a partnerství č. 1/2013 ve věci zhotovení stolního kalendáře a seznámení s výsledky auditu v lesích městyse, případně schválení navrhovaného řešení odměny bývalého OLH (6)

§ uhrazení došlých faktur tak jak jsou předloženy v bodě č. 8 jednání RM s tím, že RM nedoporučila proplácet fakturu AK Šťastných a situaci řešit s právním zástupcem městyse JUDr. R. Netrvalem (8)

§ obsah veřejné zakázky malého rozsahu bez uveřejnění na stavební práce „Opravy fasády hasičské zbrojnice v Oldřichovicích u Děpoltic“ a vybrala pět možných uchazečů na tyto práce (9)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městys jednat o uhrazení faktury AK Šťastných s právním zástupcem městyse JUDr. R. Netrvalem (8)

§ starostovi městyse připravit konečné znění textu obsahu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a doručit jej pěti vybraným uchazečům (9)

§ starostovi městyse podat na VJZM základní informaci ve věci hloubkové kontroly v lesích městyse Dešenice, podat návrh na konečné řešení týkající se odměny bývalého OLH (10)

§ starostovi postupovat v obsahové přípravě ve spolupráci s ÚM a kronikářkou na zhotovení stolního kalendáře pro rok 2014 (11b)

§ starostovi městyse vyjádřit se písemně k žádosti týkající se provozu autobusové linky ke KÚ PK (11h)

§ místostarostovi městyse předat osvědčení o odborné způsobilosti 3 zástupcům SDH, kteří úspěšně absolvovali kurz (11i)

§ starostovi městyse projednat s JUDr. Netrvalem zamítnutí zapůjčení klíče od závor v lesích městyse

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ se založením termínovaného vkladu u J a T Banky a doplňujícími informacemi sloužícími k připravenosti a projednání záměru v ZM (3)

§ s návrhem dofinancování studia VU3V městysem v následujícím semestru (4)

§ s žádostmi manželů Novotných na koupi pozemku p.č. 1640/6 ostatní plocha s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce a v srpnu projednán v ZM, s žádostí H. Smolíkové o koupi pozemku p.č. 89/2 v k.ú. Milence s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce a v srpnu projednán v ZM (7)

§ s prodloužením termínu podání žádostí o dotace z FRB do 16. 8. 2013 do 12.00 hod., návrh projednat a schválit v ZM dne 26. 6. 2013 (6)

§ se smlouvou o smlouvě budoucí kupní na pozemky ve vlastnictví Lesů ČR s tím, že smlouva bude projednána v ZM dne 26. 6. 2013 (7)

§ s informací podanou starostou ve věci auditu a schůzky mezi bývalým OLH a auditorem týkající se hloubkové kontroly v lesích městyse Dešenice a s postupem, který by měl řešit konečnou situaci ve věci odměny bývalého OLH (10)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 65. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (5)

§ informaci starosty městyse ve věci podání vysvětlení týkající se možné krádeže dřeva v lesích městyse na OO P ČR (10)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (11)

  1. Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

§ s vydáním jednoho kusu klíče od závor lesů městyse Dešenice z důvodu, že JUDr. Netrval již jeden klíč vlastní (11j)

V Dešenicích 24. června 2013.

…………………………… …………………..………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ