USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 65 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 65

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 65

USNESENÍ Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 10. ČERVNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

K č.j. 381/2013

  1. Rada městyse schválila:

§ program 65. jednání RM dne 10. 6. v Dešenicích (1)

§ svolání jednání ZM na den 26. 6. od 18ti hodin v KD Milence s tímto programem: a) zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatelky, b) zprávy o činnosti F a KV a RM za minulé období, c) I. část diskuse, d) projednání a schválení termínovaného vkladu, e) projednání a schválení zásad odkanalizování a smlouvy s dočasným provozovatelem, f) seznámení s výsledkem auditu a hospodařením v ZŠ a MŠ Dešenice g) prodej pozemků, h) schválení závěrečného účtu městyse, i) rozpočtové změny, j) II. část diskuse, k) usnesení, závěr (8)

§ uhrazení došlých faktur po jejich prověření účetní městyse (9)

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse jednat s firmou Provod a městem Nýrsko ve věci stanovení ceny stočného za likvidaci splaškových vod

§ starostovi městyse připravit ve spolupráci s firmou VODOSPOL smlouvu s městem Nýrsko o předání a převzetí odpadních vod a smlouvu o provozně souvisejících kanalizacích s tím, že budou projednány a schváleny na jednání ZM (5)

§ starostovi jednat s firmou PROVOD o přípravě vypracování a schválení Kanalizačního řádu, i tento řád projednat a schválit ZM (5)

§ starostovi jednat s firmou Vodospol ve věci podání žádosti na PK k provozování kanalizace (5)

§ starostovi městyse připravit ve spolupráci s firmou Vodospol doplněk k smlouvě o dodávce vody o text zahrnující vypouštění odpadních vod (5)

§ starostovi městyse pozvat k jednání na ÚM Jana Kučeru ve věci přístupů na některé pozemky ve vlastnictví městyse (6)

§ starostovi městyse a pracovnicím úřadu připravit a včas zaslat materiály k veřejnému projednání všem členům zastupitelstva (8)

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas

§ s realizací úkolů na základě provedené kontroly v obci Divišovice (2)

§ se založením termínovaného vkladu u J a T Banky a s uvolněním 3 miliónů Kč na jeden rok s tím, že záměr bude projednán a schválen zastupitelstvem městyse dne 26. 6. (3)

§ s realizací záměru zapojení městyse a občanů do elektronické aukce na spotřebu energií s tím, že připravené smlouvy budou projednány na VJZM. RM zároveň doporučuje revokovat usnesení z jednání ZM ve věci úspor energií se společností Energie pod kontrolou, neboť do současnosti společnost nereagovala (4)

§ s návrhem termínované provozovatelské smlouvy za účelem likvidace splaškových vod s firmou VODOSPOL s tím, že smlouva bude projednána a schválena na VJZM dne 26. 6. Do té doby bude stanovena cena stočného a výše nájemného (5)

§ s technickými požadavky na kanalizační přípojky napojované na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví městyse dle zákona č. 274/2002 Sb. o vodovodech a kanalizacích s tím, že budou projednány na VJZM dne 26.6., kde se vlastníkům stanoví připojit se k veřejné kanalizaci (5)

§ se zasláním informace SPÚ ve věci vlastnictví a využívání některých pozemků panu J. Fialovi

§ s obsahem pouťových oslav městyse s tím, že starosta městyse byl pověřen přípravou pozvánek (7)

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 64. jednání RM (2)

§ informace o stavu odkanalizování v rámci městyse (5)

§ vyjádření předsedy MS Diana Dešenice a OLH ve věci kompenzace škod způsobených zvěří na lesních porostech městyse (6)

§ informaci KÚ PK ve věci přidělení dotace na akci „Oprava fasády hasičské zbrojnice v Oldřichovicích u Děpoltic“ s tím, že starosta společně s tajemnicí úřadu připraví podklady pro poptávkové respektive VŘ (11)

§ žádost o nájemní bydlení a informaci o úhradách nájemného v bytových i nebytových prostorách (10)

§ došlou poštu a další informace starosty městyse (12)

V Dešenicích 11. června 2013.

……………………………… …………………………

Stanislav Kindlman v.r. RSDr. Jan Rejfek v.r. místostarosta starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ