USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 58 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 58

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 58

 

USNESENÍ Z 58. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 4. BŘEZNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 197/2013

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 57. jednání RM,

§ obsah odvolání se Ú RRRS ve věci stavby tvrze Dešenice viz příloha,

§ informaci ing. J. Svejkovského a starosty městyse týkající se odkanalizování v r. 2013,

§ informaci starosty městyse o shromáždění starostů, školeních a konferencích,

§ došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

§ program 58. jednání RM dne 4. 3. 2013,

§ přidělení bytu v č.p. 162 v Dešenicích D. Marešové,

§ nabídku dalších dvou bytů v domě čp. 22 v Dešenicích pí. Staré, sl. Mádrové, p. Junkovi a p. Pickovi,

§ uhrazení faktury IV – Nakladatelství s.r.o., ve výši 16 322,90 Kč za brožuru „První pomoc není věda“,

§ provedení hloubkové inventarizace v lesích městyse, na skládkách a v LHE s cílem zjistit objektivnost závěrů ze znaleckého posudku za období let především 2011 až současnost, podrobně posoudit fakturaci těžby až prodeje z tohoto období. Inventarizaci provést dvěma pracovníky oprávněnými provádět takovýto charakter kontroly. Se závěry a opatřeními seznámit bývalého OLH při vyhlášení výsledku kontroly. Dát odpověď především na body 2.3, 3.1 a 3.2. Rozšířit podrobněji závěrečné vyjádření znalce s cílem zjistit oprávněnost tvrzení, doporučit ÚM postup i to, zda navrhovaná odměna vzhledem k výsledku kontroly je oprávněná,

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

§ s postupem a závěry ve věci kontrol bytových a nebytových prostor městyse v Dešenicích č.p. 162 a č.p. 153 tak, jak je uvedeno v zápise rady pod číslem 2,

§ s postupem a závěry ve věci kontroly úhrad nájemného za další měsíc tak jak je uvedeno v bodě 5,

§ s kácením dřevin mimo les na základě předložených žádostí s tím, že po administrativní stránce bude žádost vyřízena tajemnicí úřadu, s pokácením tří stromů v Milencích za účelem stavby chodníku s tím, že pokácení bude provedeno firmou Papík na základě SOD a předložením potřebných podkladů,

§ s dohodou o poskytování sociálních služeb ve prospěch starých občanů sepsanou s Městem Nýrsko,

§ se SOD za účelem vypracování a uhrazení realizace zadání změny č. 3 předloženou panem ing. arch. P. Taušem,

§ s možným postupem zpracování žádostí o dotace tak, jak je uvedeno v bodě 12 zápisu jednání RM,

 

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse zajistit účast odborníka týkající se úspor s tím, že bude přizván na jednání RM dne 18. 3., na vstupní informaci pozvat členy RM, FV a pracovníky úřadu městyse,

§ starostovi zaslat ing. Maršíkovi sdělení o postupu řešení jeho záležitosti, vyzvat jej k zdrženlivosti do doby ukončení hloubkové kontroly,

§ OLH předložit v elektronické podobě návrh ceny palivového dřeva (ihned),

§ OLH předložit do 31. 5. 2013 posudek o škodách zvěří způsobených na lesních porostech v roce 2012,

 

 

V Dešenicích 4. března 2013.

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………                                         …………………………………

              Stanislav Kindlman v.r.                                                      RSDr. Jan Rejfek v.r.

                      místostarosta                                                                starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ