USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 56 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 56

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 56

 

USNESENÍ Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 4. ÚNORA 2013,

V MILENCÍCH A DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

 

 

K č.j. 101/2013

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 55. jednání RM,

§ informaci starosty městyse týkající se odkanalizování dalších částí městyse,

§ poděkování starosty městyse členům a zapisovatelům volebních komisí při první přímé volbě hlavy státu, výsledek volby v rámci tří VO v Dešenicích, s volebními střípky seznámit občany v Dešenickém zpravodaji č. 2

§ žádosti o bydlení ze strany Pavla Rosy a Petra Jakeše, jmenované zařadit do pořadníku žadatelů o bydlení, písemně je vyrozumět o rozhodnutí a stávající bytové situaci,

§ návrh na zakoupení služebního vozidla pro lesy městyse s tím, že bude projednán a schválen v ZM,

§ písemné informace starosty a K. Veitha ve věci příprav na možné rozhodnutí ÚOHS, uskutečnit schůzku za účelem přípravy kontroly z ROP dne 8. 2. 2013,

§ postup při využití dotačních titulů tak, jak je uvedeno v bodě 11 a 16 jednání RM,

§ usnesení R PK č. 226/13 ze dne 28. 1. 2013 ve věci vyhlášení dotačních titulů a ustanovení předsedů 12 komisí, přičemž předsedou komise pro správu majetku R PK byl jmenován J. Rejfek,

§ došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

§ program 56. jednání RM dne 4. 2. 2013,

§ zvýšení ceny nájemného v některých bytech ve vlastnictví městyse tak jak je uvedeno v bodě 4 jednání rady. Uložila starostovi a tajemnici úřadu připravit nové nájemní smlouvy a zvýšení nájemného projednat s nájemníky do konce března 2013, zvýšení nájemného uplatňovat od 4/2013,

§ uplatňovat podle ustanovení § 697 občanského zákoníku postih při opožděných úhradách nájemníků za nájemné. Poplatek z prodlení činí 0,25 promile, což je 0,25% z dlužné částky za každý den z prodlení. Poplatek začít uplatňovat ihned (což je od začátku roku),

§ uhrazení faktur ing. Macánovi ve výši 99 000 Kč za zpracování PD stavby chodníku, Vzdělávacímu centru pro veřejnou správu ČR ve výši 1 810 Kč za školení a za výkon státní správy příjem částky ve výši 121 000 Kč,

§ rozpočtovou změnu č. 1:

               Projektová dokumentace na chodník p. Macán: pol. 6121 § 2219             99.000 Kč

               Přijetí dotace na výkon státní správy: pol. 4112 částka 124.100 Kč

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

§ s postupem a závěry ve věci kontrol bytových a nebytových prostor městyse tak, jak je uvedeno v zápise rady pod číslem 2,

§ s upozorněním nájemníků R. Postla a T. Zdvořana na změnu trvalého pobytu ve vztahu k přidělení nájemního bytu,

§ s pozváním ing. Hršela do Děpoltic za účelem dořešení stavebních úprav na bývalé faře. Pozvání realizovat jen při příznivém počasí. Dále s postupem prací ve věci připomínek ze strany nájemníků v domě č.p. 22 (Mádrová, Postl, Tomaka) s tím, že posledně dva jmenovaní budou ing. Hršela kontaktovat sami,

§ s programem a zajištěním pohoštění při oslavách svátku žen dne 9. 3. v KD Dešenic,

§ s upozorněním K. Denka na řešení škody vznesené Z. Zdichyncem, záležitost projednat s právním zástupcem městyse a stanovit postup možného řešení,

§ s návrhem smluv o smlouvách budoucích kupních ve věci stavby chodníku v Milencích s P. Štemberou a M. Daňkovou s tím, že smlouvy budou projednány a schváleny v ZM,

§ se svoláním neveřejného jednání ZM na den 13. 2. od 18 ti hodin, program a obsah jednání bude zaslán zastupitelům nejpozději do 6. 2. 2013,

§ s kácením dřevin mimo les na základě předložené žádosti Petry Řehořové s tím, že po administrativní stránce bude žádost vyřízena tajemnicí úřadu,

 

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse písemně se vyjádřit novostavbě p. Strnada,

§ starostovi městyse připravit do DZ výzvu k sběru ošacení organizovanou Klubem žen,

§ starostovi městyse vyjádřit se k žádosti soukromé firmy ve věci našich investičních záměrů pro rok 2013,

§ tajemnici úřadu připravit vyplnění Hlášení o udržitelnosti projektu „Územního plánu městyse Dešenice“ pro pobočku NUTS II Jihozápad,

 

 

V Dešenicích 4. února 2013.

 

 

 

           ……………………………                                                ………………………………

              Stanislav Kindlman v.r.                                                      RSDr. Jan Rejfek v.r.

                      místostarosta                                                                starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ