USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 55 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 55

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 55

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ Z 55. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 21. LEDNA 2013,

V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 068/2012

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 54. jednání RM,

§ informaci starosty městyse týkající se odkanalizování,

§ písemnou informaci poslance ing. K. Šidla ve věci šetření privatizace (př. č. 2)

§ písemnou informaci poslance Mgr. J. Farského ve věci registru smluv (př.č. 4),

§ informaci starosty ve věci postupu možného řešení negativního stanoviska ve věci ZŘ rekonstrukce bývalé tvrze I. část (př. č. 3),

§ došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

§ program 55. jednání RM dne 21. 1. 2013,

§ uhrazení faktur firmám Vodospol, s.r.o., ve výši 12 276 Kč za ztráty v hospodaření, J. Brože za zhotovení prací oprav pohostinství Milence ve výši 28 600 Kč,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

§ se svoláním schůzky občanů zahrnutých do dalších etap odkanalizování za účelem upřesnění si základních vstupních údajů pro vypracování PD, schůzku svolat dne 23. 1. v 15.00 hod. na úřadu městyse na základě zaslaných pozvánek starostou městyse

§ vyzvat oba výbory ZM k vypracování zpráv o činnosti výborů za rok 2012 v souladu s čl. 22 Jiná ustanovení, odst. 1) JŘ výborů zastupitelstva městyse v písemné podobě, se zprávami seznámit zastupitelstvo městyse, 

§ s postupem řešení situace týkající se podpisu nájemních smluv a úhrad dlužných částek za nájemné tak, jak je uvedeno v bodě 5, zápisu jednání RM,

§ s kácením dřevin mimo les na základě předložených žádostí manželů Votavových, SDH Žíznětice a Jana Walze st., p. Míškové, městyse Dešenice s tím, že po administrativní stránce budou žádosti vyřízeny tajemnicí úřadu,

§ s možným využitím vyhlášených dotačních titulů KÚ PK v oblasti kultury a památkové péče s tím, že podklady budou připraveny a konzultovány starostou městyse, případně tajemnicí úřadu s ing. Šillarovou, s možnou realizací seznámit ZM na pravidelném jednání,

§ se změnou termínu zpracování podkladů pro změny zadání územního plánu městyse 1x za 4 roky s tím, že následující změnu zadání je možné podat do konce roku 2014, změnu projednat a schválit v zastupitelstvu městyse,

§ s podáním žádosti na pořízení vybavení klubovny SDH Dešenice a provedení oprav – obložení stěn palubkami programu MAS Ekoregion Úhlava

§ se zřízením účtu u ČNB, vypovězením účtu u KB, podklady k těmto úkonům připravit starostou městyse a tajemnicí úřadu pro jednání zastupitelstva, kde tato rozhodnutí projednat a schválit,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse informovat občany v DZ č. 2 o stavu privatizace po bývalém Státním statku Dešenice,

§ členům rady městyse, výběrové komisy pro výběr zhotovitele rekonstrukce tvrze I. část, starostovi městyse a J. Kozákovi připravit podklady pro řešení možného negativního stanoviska ve věci ZŘ rekonstrukce tvrze I. část ze strany ÚOHS do konce měsíce ledna 2013,

§ starostovi městyse, členům rady a zastupitelstva, spolkům a kronikářce shromažďovat podklady k aktualizaci webových stránek městyse, starostou městyse 1x měsíčně tyto podklady předávat ing. Hladkému,

§ OLH ing. L. Fialovi předložit na příštím jednání rady návrh na zakoupení služebního vozu pro lesy městyse nejméně ve 3 variantách,

§ starostovi a tajemnici úřadu předložit návrh na úpravu nájemného v některých bytech ve vlastnictví městyse, návrh předložit na dalším jednání RM,

§ starostovi městyse pozvat ing. Hršela na jednání RM dne 4. 2.,

§ tajemnici úřadu a starostovi městyse vytipovat a navrhnout termín kontroly některých bytových jednotek ve vlastnictví městyse.

 

 

V Dešenicích 21. ledna 2013.

 

 

 

 

 

      ………………………………                                                ………………………………

              Stanislav Kindlman v.r.                                                      RSDr. Jan Rejfek v.r.

                      místostarosta                                                                starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ