USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 54 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 54

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 54

 

 

USNESENÍ  Z 54. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 7. LEDNA 2013,

V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 36/2013

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 53. jednání RM,

§ informaci starosty městyse týkající se odkanalizování,

§ informaci starosty o závěrech z posledního jednání ústřední Rady SMS ČR,

§ informaci starosty HS Dešenice ve věci žaloby ze strany K. Maršíka na neplatnost jednání VH HS Dešenice,

§ došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

§ program 54. jednání RM dne 7. 1. 2013,

§ uhrazení faktur firmě Hora THC ve výši 11 520 Kč za letecké snímky a 3 301 Kč DSO ÚPO jako podíl za archeologický průzkum prováděný na stavbě II. etapy odkanalizování,

§ vydání 1 ks klíče od závor lesů městyse Dešenice JUDr. Netrvalovi za účelem zakrmování zvěře v prostorách bývalé střelnice Městiště, klíč bude vydán z celkového počtu přiděleného MS Diana Dešenice,

§ nákup 2 ks B hadic SDH Milence za účelem účasti na soutěžích,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

§ s navrhovanými opatřeními na řešení námětů a připomínek z veřejného jednání ZM tak, jak je uvedeno v bodě č. 3, 

§ s postupem uzavření smluv s věcným břemenem po I. etapě odkanalizování s tím, že smlouvy budou podepsány do konce ledna 2013,

§ s řešením situace týkající se odměny panu ing. K. Maršíkovi tak, jak je uvedeno v bodě jednání č. 5. Návrh je podmíněn projednáním a schválením v ZM. Podklady pro projednání připraví starosta městyse,

§ s informací podanou starostou ve věci reformy samospráv a postupem řešení situace ohledně omezení poštovních služeb v rámci městyse tak jak je uvedeno v bodě č. 8,

§ s realizací změny zadání č. 3 ÚP městyse Dešenice na základě žádostí pana K. Maršíka, Milence 64, 340 22 Nýrsko ve věci pozemku p.č. 236/2 v k.ú. Žíznětice do zastavitelných ploch – smíšené plochy obytného území. Při pořizování změny č. 1 byla na částech pozemků PK č. 215, 221 a 222 v k.ú. Žíznětice navržena smíšená plocha obytného území. Jelikož byl vypracován GP, který byl zapsán KÚ do evidence nemovitostí, žádá tímto o zahrnutí výše uvedené plochy do ploch obytného území (venkovského bydlení), F. Rychtery, bytem Chodovnická 2280/55,do zastavitelné plochy Praha ve věci pozemku p.č. 308/10 v k.ú. Milence za účelem skládky dřeva k stávajícímu RD č.p. 53. Parcela je vedena jako lesní pozemek, ale bez lesního porostu,

§ s postupem řešení žádosti J. Walze ve věci pronájmu části plochy bývalé střelnice Městiště tak jak je uvedeno v bodě č. 10,

 

 

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse zaslat písemnou žádost správě NP a CHKOŠ na možné využití čísti bývalé střelnice Městiště na základě žádosti pana Jana Walze,

§ starostovi městyse připravit podklady pro projednání rozhodnutí RM ve věci odměny pana K. Maršíka na veřejném jednání ZM v únoru t.r.,

§ starostovi městyse připravit sdělení pro zastupitele a veřejnost ve věci tvorby ceny za vodné na základě připomínek z VJZM dne 12. 12. 2012,

§ tajemnici úřadu překontrolovat údaje na návrzích smluv s věcným břemenem po I. etapě odkanalizování, starostovi městyse připravit pozvánku občanům s výzvou projednání návrhů a vyslovení souhlasu (do 18. 1.), právnímu zástupci a tajemnici úřadu připravit čistopisy smluv a jejich podepsání do konce měsíce ledna t.r.,

§ tajemnici úřadu připravit písemně podklady za účelem kácení dřevin mimo les na základě projednaných žádostí pana J. Kubáta (Městiště), J. Walze (Městiště), J. Strapka (Milence),

§ starostovi městyse připravit informaci Občanského sdružení spotřebitelů dTest do DZ č. 2/7/2013,

§ starostovi a tajemnici úřadu podat sdělení ve věci neoprávněného odběru elektrické energie v bytě č. 153 po panu Karlovském AK Volopich – Tomšíček a spol.

§ tajemnici úřadu zaslat zprávu z místa bydliště – p. Černý

 

 

 

V Dešenicích 7. ledna 2013.

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                                 ………………………………

              Stanislav Kindlman v.r.                                                      RSDr. Jan Rejfek v.r.

                      místostarosta                                                                starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ