USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 53 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 53

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 53

 

 

NÁVRH USNESENÍ Z 53. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 10. PROSINCE 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 762/2012

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

§ informaci o splnění usnesení z 52. jednání RM,

§ informaci starosty městyse týkající se odkanalizování,

§ informaci starosty z posledního jednání ústřední Rady SMS ČR,

§ informaci starosty o výsledcích hospodaření skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy podanou starostou městyse s tím, že informace bude projednána a vzata na vědomí ZM,

§ sdělení firmy ELEKTROMONTÁŽE Touš, s.r.o. ve věci vstupu na pozemek městyse za účelem realizace stavby „p.č. 45/14 – kNN“,

§ došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

§ program 53. jednání RM dne 10. 12.,

§ zajištění aktualizace licence modulu Elektronické spisové služby informačního systému MUNIS včetně poplatku ve výši 2 978 Kč bez DPH. Starosta městyse byl pověřen podpisem této smlouvy,

§ návrh objednávky č. 3 z 28. 11. předloženou ing. Janem Strakou a uhrazení částky 5 000 Kč za zjištění stavu lesní evidence v porovnání s účetní evidencí a namátkovou venkovní kontrolou stavu lesa ve vybraných úsecích,

§ aktualizaci právního systému městyse ve věci vzorových návrhů smluv včetně uhrazení poplatku ve výši 5 000 Kč,

§ doplnění programu jednání ZM o body: a) projednání stavu hospodaření v lesích městyse, b) projednání a schválení konečné verze návrhu zadání č. 2 změny ÚP Dešenice a návrh zadání č. 3, pověřilo starostu vyřízením návrhu v souladu se stavebním zákonem, vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 1251 v k.ú. Milence za účelem rodinné zástavby,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

§ se závěrečným vyhodnocením akce „Zahradu snů“ zaslanou MMR. Při kontrole nebylo zjištěno porušení podmínek,

§ se stažením žaloby na HS Dešenice, neboť Valná hromada HS Dešenice naplnila záměry zastupitelstva a revokovala usnesení z dubna t.r.,

§ s konečnou verzí návrhu zadání č. 2 změny ÚP Dešenice s tím, že tato verze bude projednána a schválena na jednání ZM, s návrhem zadání č. 3 změny ÚP Dešenice a pověřila starostu městyse postoupit tuto žádost Odboru územního plánování v Klatovech a ing. arch. P. Taušovi po projednání a schválení v ZM,

§ s postupem prací týkajících se dopracování PD ve věci zhotovení propojení chodníků v obci Milence. RM souhlasila s uhrazením faktury panu Macánovi za zhotovení PD ve výši 99 000 Kč bez DPH, s podáním žádostí návrhů smluv na stavbu na pozemcích PF ČR a SÚS PK, 

§ s ceníkem služeb ZKS za odvoz a odstraňování směsného komunálního odpadu v roce 2013, starosta městyse pověřila podpisem tohoto smluvního ujednání,

§ uhradit vystavené faktury po jejich kontrole za provedení stavby opravy střech kostela sv. Mikuláše, kontaktovat ing. Šillarovou ve věci zhotovení předávacích protokolů stavby, profinancovat stavbu s využitím daru,

§ s řešením postupů ve věci úhrad nájemného u dlužníků, vyzvat je k tomu písemnou formou, začít uplatňovat penále za opožděné platby, dále řešit tak jak je stanoveno v bodě č. 18 jednání RM,

§ s řešením a postupem ve věci zapůjčování sálu KD Milence tak, jak je stanoveno v bodě č. 19 jednání RM,

 

  1. Rada městyse uložila:

§ starostovi městyse oslovit možné zájemce v souvislosti s výřezem náletových dřevin   poblíž elektrických vedení, v opačném případě odpovědět firmě ČEZ ve stanoveném termínu záporně,

§ Starostovi městyse připravit návrh využití dotačních titulů na jednání ZM,

§ tajemnici úřadu řešit stížnost podanou M. Tomanovou,

§ starostovi městyse prověřit možnost realizace prodloužené VO v obci Žíznětice,

 

 

 

V Dešenicích 10. prosince 2012.

 

 

 ……………………………                                                 …………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                               starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ