USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 52 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 52

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 52

 

NÁVRH USNESENÍ Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 27. LISTOPADU 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 745/2012

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 51. jednání RM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování,

-          informaci z ustavujícího jednání Zastupitelstva PK dne 19. 11. 2012,

-          sdělení ve věci odpovědi na 2. výzvu k doplnění monitorovací zprávy stavby „Rekonstrukce tvrze Dešenice – 1. část“,

-           výsledek jednání VH HS Dešenice,

-          došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 52. jednání RM dne 27. 11. včetně návrhu pana M. Baráka,

-          svolání 17. jednání Zastupitelstva městyse Dešenice na den 12. prosince 2012 do KD Dešenice od 18ti hodin s tímto programem: a) zprávy výborů a rady o své činnosti, b) první část diskuse, c) projednání a schválení rozpočtu na rok 2013, d) projednání a schválení strategických záměrů městyse, e) projednání společenských, kulturních a sportovních akcí na rok 2013, f) projednání ceny vodného na rok 2013, g) návrhy na rozpočtové změny, h) prodej pozemků, i) schválení záměru č. 2 ÚP městyse Dešenice, j) druhá část diskuse, k) usnesení – závěr,

-          návrh starosty městyse na zhotovení reklamních předmětů tak jak jsou uvedeny v rozpočtu pro rok 2013 (zaznamenáno v bodě č. 8 JRM),

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s předloženým návrhem řešení úprav místních komunikací v rámci odkanalizování s LS, s.r.o., opravy projedná s LS starosta městyse,

-          s předloženým rozpočtem městyse na rok 2013 s tím, že příjmy činí 14 801 800 Kč, výdaje jsou ve výši 19 868 600 Kč, schodek činí 5 066 800 Kč a bude navrhován hradit jej ze zdrojů městyse, splátky úvěru činí 1 100 000 Kč. Starosta městyse a FV byli pověřeni přípravou podkladů pro zastupitele a podkladů pro jednání ZM dne 12. 12. 2012,

-          se smlouvou o podpoře ze SFŽP, který poskytuje podporu ve výši 323 750 Kč na sadovnické úpravy bývalé tvrze, s návrhem seznámit ZM,

-          s dodatkem č. 1 nájemní smlouvy č. 47689 mezi LČR, s.p. a městyse Dešenice ve věci prodloužení nájemní smlouvy,

-          s převzetím finančního daru od bývalé farnosti obce Dešenice zastoupené p. Katharin Bauernfeind, Zum Hochfeld 13, 942 44 Teisnach ve výši 10 000 EUR, kdy částka bude výhradně určena na opravu střechy kostela sv. Mikuláše, převzetí daru projednat ZM,

-          se záměrem pana Boublíka Libora ve věci stavby „Dešenice – oprava silážní jámy“,

-          s návrhem ceny vodného pro rok 2013 ve výši 20.22 Kč bez DPH, cenu projednat a schválit v ZM dne 12. 12. 2012,

-          s vyvěšením záměru prodeje pozemků v k.ú. Matějovice,

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          tajemnici úřadu účastnit se závěrečného kontrolního dne akce odkanalizování dne 28. 11. na Městském úřadě v Nýrsku,

-          členu RM a starostovi HS Dešenice R. Zachovi předložit OS v Klatovech zápis z jednání mimořádné VH HS Dešenice do 30. 11. 2012,

-          starostovi městyse připravit a předložit seznam společenských, kulturních a sportovních akcí do kalendářů PK a regionu Nýrsko a Železnorudsko,

-          starostou vyrozumět o kladném rozhodnutí pana L. Boublíka ve věci stavby silážní jámy,

-          starostovi městyse připravit podklady pro poslance nebo senátory ve věci stížnosti na postup PF ČR týkající se privatizace bývalého státního statku,

 

 

V Dešenicích 27. listopadu 2012.

 

 

 

 

           ……………………………………………..                                                     ……………………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                                           starosta městyse

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ