USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 49 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 49

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 49

 

USNESENÍ Z 49. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 15. ŘÍJNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 655/2012

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 48. jednání RM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování, včetně řešení oprav MK a komunikace ve správě SÚS PK a oprávněnosti umístit septik za účelem odchytu odpadních vod na parcele p.č. 1250 v k.ú. Milence,

-          výsledky voleb do Senátu P ČR ve VO č. 11 Domažlice, Klatovy a výsledky voleb do Zastupitelstva PK s tím, že informace bude zařazena do DZ č. 6/2012,

-          návrh řešení na finanční vyrovnání v rámci odměňování s ing. K. Maršíkem po odsouhlasení všech náležitostí tak jak stanovil FV ZM. Odměna za 1-4/2012 bude po odsouhlasení hospodářského výsledku řešena v souladu se zákonem 128/2000 Sb.,

-          sdělení KÚ PK a MK ČR – rozhodnutí o přidělení dotací,

-          došlou poštu a další informace,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 49. jednání RM dne 15. 10.,

-          uhrazení faktur firmě INGEM za technický dozor ve výši 15 468,67 Kč, firmě LS s.r.o., částku ve výši 148 457,05 Kč a 316 205,94 Kč za odkanalizování,

-          termín svolání jednání ZM na den 24. 10. 2012 od 18ti hodin v obecním domě Děpoltice. ZM bude projednávat: a) zprávy výborů o své činnosti, b) informaci o činnosti RM, c) prodej parcel za účelem rodinné zástavby v Milencích, d) projednání nové OZV za účelem poplatků za svoz komunálního odpadu, e) schválení inventurních komisí pro rok 2012, f) projednání závěrů z mimořádné VH HS Dešenice – vypustit, g) diskuse a přijetí usnesení,

-          obsazení inventurních komisí pro zajištění inventarizace majetku městyse za rok 2012 tak jak je uvedeno v zápise pod bodem č. 10,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-           s udělením výjimky podmínek ve věci odprodeje pozemku pro rodinnou zástavbu panu Jiřímu Hanušovi, výjimku projednat ZM,

-          s prodejem pozemků za účelem stavby RD manželům Křivohlavým a K. Mádrové s tím, že záměr prodeje bude projednán na jednání ZM dne 24. 10. 2012,

-          s nabídkami na provádění zimní údržby takto: J. Svoboda 615.-/hod. včetně DPH, J. Pokorný 576.-/hod. včetně DPH, K. Denk 600.-Kč/hod., pan P. Bek dodá dne 17. 10., 

-          s obsahem setkání se seniory, které se uskuteční dne 10. 11. 2012 od 14ti hodin v KD Dešenice,

 

 

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse připravit podkladové materiály pro zastupitele městyse do 17. 10., tyto odeslat elektronickou cestou vyjma návrhu OZV, která bude zaslána nejpozději dne 23. 10. 2012,

 

  1. Rada městyse nesouhlasila:

-          s žádostí manželů Jirkových ve věci rekonstrukce vodovodu v Datelově. Doporučila řešit situaci v místě tak, jak navrhla firma Vodospol, s.r.o. s tím, že pan Jirka byl o způsobu řešení informován.

 

 

V Dešenicích 15. října 2012.

 

 

 

 

       ……………………………                                                …………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                               starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ