USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 48 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 48

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 48

 

USNESENÍ Z 48. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 1. ŘÍJNA 2012,

 V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 616/2012

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 47. jednání RM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování,

-          informaci starosty městyse ve věci smlouvy s ing. Konvalinkovou za účelem zpracování žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště,

-          výsledek veřejnoprávní kontroly MMR akce 5 b.j. Dešenice, č.p. 22,

-          sdělení možného řešení ve věci zajištění poštovních služeb v rámci městyse,

-          došlou poštu a další informace,

-          sdělení starosty městyse zaznamenané v různém,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 48. jednání RM dne 1. 10.,

-          vydání 3 ks pare PD vlastníkům nemovitostí za účelem odkanalizování a připojení se k hlavnímu řadu proti uhrazení poplatku ve výši 3 000 Kč/potvrzení,

-          uhrazení faktury za PD přípojek za účelem odkanalizování firmě PROVOD ve výši 115 080 Kč,

-          realizaci námětů a připomínek z veřejného jednání ZM tak jak jsou zaznamenány v bodě č. 4 jednání RM,

-          zpracování žádosti o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště a přípravu podkladů pro jednání ZM dne 24. 10. 2012,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          se zahájením prací na rekonstrukcích dvou částí střech kostela sv. Mikuláše dle SOD předložených Lesními stavbami, s.r.o.

-          s přípravou podkladů pro další jednání RM ve věci vypracování nové OZV o místních poplatcích v souvislosti s odstraňováním komunálního odpadu, podklady připravit do 15. 10. 2012,

-          s realizací stavebních úprav, staveb, oprav a dalších prací tak, jak je uvedeno v bodě 8. jednání RM,

-          s postupem realizace podepsání Smluv s věcným břemenem na odkanalizování tak jak je uvedeno v různém,

-          s úhradou úroků z prodlení ve prospěch FÚ v Klatovech za fakturaci v prvním čtvrtletí tohoto roku,

-          s předloženými návrhy do rozpočtu pro rok 2013 (kompresor, dveře kapličky, letecké snímky),

-          s prezentací v encyklopedii měst a obcí ČR a finančním podílem ve výši 4 000 Kč + DPH,

-          s úpravou prostor po bývalých kancelářích ÚM s tím, že budou provedeny firmou J. Malasta,

-          s finančním příspěvkem ve výši 500 Kč na přemístění babbyboxu v Klatovské nemocnici,

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          Starostovi HS R. Zachovi včas rozeslat pozvánky k svolání mimořádné VH HS Dešenice včetně tiskopisů za účelem udělení plných mocí, jednání svolat do přísálí KD,

 

 

V Dešenicích 1. října 2012.

 

 

 

 

………………………………                                                   …………………………………

       Stanislav Kindlman                                                                     RSDr. Jan Rejfek

        místostarosta                                                                             starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ