USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 47 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 47

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 47

 

USNESENÍ Z 47. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 17. ZÁŘÍ 2012,

 V DEŠNICÍCH, 16.00 HOD.

 

K č.j. 587/2012

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 46. a mimořádného jednání RM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování s tím, že starosta městyse vznese dotazy na kontrolním dnu 18. 9.,

-          došlou poštu a další informace,

-          sdělení starosty městyse zaznamenané v různém a došlé poště,

 

  1. Rada městyse schválila:

-          program 47. jednání RM dne 17. 9.,

-          zvýšení cen obědů pro strávníky městyse tak jak je uvedeno v bodě 3 zápisu JRM,

-          zapojení městyse do projektu „První pomoc není věda“ a schválila zároveň částku ve výši 13 490 Kč,

-          termín svolání mimořádné VH Honebního společenstva na den 23. 10. od 18ti hodin v zadní části restaurace Dešenice s programem uvedeným v bodě č. 9 jednání RM,

-          rozpočtové změny č. 6 předložených tajemnicí úřadu takto: úprava prostranství u hřiště TJ Start Dešenice ve výši 60 000 Kč, přeložka bezdrátového rozhlasu ve výši 17 000 Kč, za výsadbu ovocných stromů ve výši 12 000 Kč, za zhotovení tabulí k mokřadu ve výši 195 000 Kč,  za půjčku z FRB (Blažková, Boučková) ve výši 200 000 Kč, Vodospol – rekonstrukce vodovodního řadu Dešenice 195 000 Kč

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          se zpracováním tabulky obětem I. světové války v německém jazyce dle předlohy s tím, že bude zjištěna cenová relace a poté bude tabulka zhotovena a připevněna na pomník, zjištěním ceny a zhotovením byl pověřen starosta městyse,

-          s výzvou KV a FV zastupitelstva ve věci vymáhání pohledávek od nájemníků bytů městyse, návrhy zaslat do 30. 9. 2012, výzvu vypracuje starosta městyse,

-          se svoláním pracovní skupiny za účelem zpracování podkladů do soutěže „Obec přátelská rodině“ na den 19. 9. 2012, pozvání zajistí starosta městyse,

-          s postupem realizace podepsání Smluv s věcným břemenem na odkanalizování tak jak je uvedeno v různém,

-          s úhradou úroků z prodlení ve prospěch FÚ v Klatovech za fakturaci v prvním čtvrtletí tohoto roku,

 

  1.  Rada městyse uložila:

-          starostovi HS Dešenice R. Zachovi, připravit pozvánky a plné moci podepsané zástupci a vlastníky honebních pozemků po 1. 10. 2012, tyto pozvánky a plné moci doručit nejpozději do 5. 10., svolat mimořádnou VH společenstva s programem určeným v bodě č. 9 zápisu, pozvat jednoho zástupce MS Diana Dešenice a MS Datelov, prosazovat závěry přijaté na mimořádném zasedání zastupitelstva městyse dne 12. 9., pokud nedojde k prosazení jiných návrhů ze strany členů Honebního společenstva Dešenice,

-          členům RM připravit si návrh řešení odměny za období 1-4/2012 ve prospěch pana ing. Maršíka,

 

 

V Dešenicích 17. září 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                     …………………………………

     Stanislav Kindlman                                                                       RSDr. Jan Rejfek

     místostarosta                                                                                starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ