USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 23 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 23

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 23

Usnesení  č. 23 z jednání rady městyse dne 9. července 2007.

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         pracovní koncept územního plánu zpracovaný firmou UrbioProjekt Plzeň,

-         cenové nabídky firem Pokrývačství Hynčík a Jalovec týkající se rekonstrukce střechy požární zbrojnice  a pokrytí střechy pergoly v Žízněticích,

-         informaci starosty městyse týkající se odkanalizování včetně plánované kamerové zkoušky,

-         informaci starosty týkající se bezúplatného převodu střelnice Městiště na Městys Dešenice včetně závěrů ze setkání se senátorkou J. Rippelovou a poslancem K. Šidlem,

-         organizační zajištění Dešenické pouti ve dnech 27.- 29.7. 2007,

-         připomínku pana Stacha týkající se odprodeje pozemku ppč. 111/26 v k.ú. Divišovice,

-         další informace a sdělení včetně došlé pošty,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

-         navýšení finančních prostředků pro zajištění koncertu vážné hudby p. Niederleho v kostele sv. Mikuláše v Dešenicích o pouti z původních 5 000 Kč na 13 000 Kč,

-         opravu hrobu pana Šindeláře na hřbitově v Dešenicích, kterou zajistí pan Denk,

-         vyvěsit záměr prodeje pozemku ppč. 1028/4 v k.ú. Milence, pronájem nebytových prostor v domě čp. 153 v Dešenicích

 

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse doplnit pracovní koncept územního plánu, doplňky konzultovat se zpracovatelem panem ing. arch. Taušem,

-         starostovi městyse opětovně oslovit firmy zabývající se pokrývačstvím a zjistit cenový návrh s využitím eternitu a střešní krytiny rannily,

-         tajemnici úřadu připravit vstupní informaci ohledně možného rozvozu hotovených jídel pro občany v Děpolticích a okolí,

-         panu Barákovi seznámit s touto vstupní informací a nabídkou občany a zjistit jejich zájem o možnost odběru obědů v Děpolticích a okolí,

-         starostovi městyse svolat schůzku rady dne 16. 7. v Divišovicích za účelem seznámení se se situací ohledně odprodeje pozemku panu Stachovi,

-         starostovi městyse ve  spolupráci se SÚ v Nýrsku řešit situaci ohledně stavby kabin na hřišti TJ START Dešenice,

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s postupem starosty týkající se bezúplatného převodu střelnice Městiště na Městys Dešenice,

-         se seznamem hostů pozvaných na Setkání městysů Dešenice – Lam při příležitosti Dešenické pouti v závěru měsíce července.

 

V Dešenicích 10. července 2007.

 

 

 

 

 

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ