USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 44 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 44

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 44

 

 

USNESENÍ  Z 44. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 6. SRPNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 495/2012

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          informaci o splnění usnesení z 43. JRM,

-          informaci starosty městyse týkající se odkanalizování tak jak je uvedeno v bodě 3 zápisu s tím, že o přeložení vodovodu do komunikace (pro pana Fungače a J. Nového v Dešenicích) rada rozhodne na základě rozpočtu předloženého firmou Vodospol, s.r.o. na příštím jednání,

-          oznámení o veřejnoprávní kontrole ze strany MMR dne 15. 8. 2012,

-          vyhodnocení 18. ročníku soutěže Vesnice roku 2012 včetně ocenění městyse za nově opravenou tvrz a vyhodnocení oslav 740 let vzniku městyse,

-          došlou poštu a další informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 44. jednání RM dne 6. 8.,

-          zpracování PD za účelem odkanalizování zbylých částí městyse firmou Vodospol, s.r.o., navrhovanou SOD včetně ceny za zpracování, ta bude předložena ZM k projednání v rámci rozpočtové změny,

-          termín a obsah jednání ZM takto: jednání proběhne v Žízněticích dne 29. 8. od 18ti hodin s tím, že mu bude předcházet neveřejná porada zastupitelů od 17.30 hod., obsahem jednání budou tyto otázky: a) zprávy výborů o jejich činnosti, b) zpráva o činnosti rady, c) první část diskuse s vyjádřením se k námětům a připomínkám včetně zprávy o hospodaření v lesích městyse, d) projednání a schválení užívání znaku městyse, e) projednání a schválení prodeje pozemků, f) rozpočtové změny, g) seznámení s náměty na využívání další části tvrze, h) projednání a schválení záměru využití 23. výzvy z ROP. Obsah může být doplněn o další body na příštím jednání RM,

-          vybudování dvou svodnic na MK u domu pana Tomana v Děpolticích s tím, že se o realizaci postará ÚM, materiál zajistí pan Zach a pan Barák,

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          se zapojením městyse do soutěže “Obec přátelská rodině“ s tím, že o záměru bude informováno zastupitelstvo s cílem jeho zapojení do realizace, podklady pro informování připraví starosta městyse, na jednání ZM bude schválena komise, která se celým záměrem bude zabývat, žádost do soutěže podat dokonce tohoto roku,

-          s postupem řešení pohledávky ze strany ing. Maršíka,

-          s užíváním znaku městyse firmou Aktiv Opava, s.r.o., s tím, že záměr bude předložen zastupitelstvu městyse k projednání a schválení,

-          s využitím 23. výzvy ROP za účelem vybudování víceúčelového hřiště městyse, záměr bude předložen starostou městyse k projednání a schválení ZM,

-          s prověřením platnosti Smlouvy o postoupení pohledávky a oznámení o započtení pohledávky mezi firmou Achatz a ing. Maršíkem,

-          s účastí městyse na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2012 v Plzni a uhrazením finanční pomoci ve výši 500 Kč,

-          s využitím dat LHP ve prospěch MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          OLH ing. Fialovi vypracovat písemně v elektronické podobě zprávu o hospodaření v lesích městyse za první pololetí roku 2012 a zpracování odborného posudku k pozemku p.č. 345 o velikosti 345 m2 v k.ú. Děpoltice,

-          starostovi městyse projednat s panem Cihlářem prodej resp. směnu pozemků v k.ú. Dešenice s cílem narovnání majetkoprávních vztahů,

-          starostovi městyse připravit podkladové materiály v rámci 23. výzvy ROP za účelem vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Dešenicích,

-          starostovi městyse pozvat K. Maršíka na další jednání RM dne 20. 8. v 15.00 hod.

-          starostovi městyse vyjádřit se k návrhu plánu péče o CHKO Šumava do roku 2027,

-          kontrolnímu výboru ZM prověřit platnost smluv schválených HS a MS Diana Dešenice, hospodaření HS Dešenice a správnost prováděných zápisů z VH HS Dešenice,

-          finančnímu výboru ZM prověřit úhradu faktur vystavených ing. Maršíkem od počátku roku do ukončení jeho působení ve funkci OLH, dále Oznámení o započtení pohledávky a Smlouvy o postoupení pohledávky mezi firmou Achatz a ing. Maršíkem,

-          starostovi městyse vyrozumět žadatelku o nájemní bydlení L. Starou o bytové situaci v rámci městyse,

-          tajemnici úřadu městyse zjistit podmínky možného fungování a působení honitby městyse Dešenice,

 

5.      Rada městyse zamítla:

         -     žádost p. Jílka o proplacení náhrady za rozlomenou spojku na vozidle Nissan     

 

V Dešenicích 6. srpna 2012.

 

 

 

        ………………………………                                                 ……………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ