USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 43 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 43

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 43

 

USNESENÍ  Z 43. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 23. ČERVENCE 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 481/2012

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 42. JRM,

-          Informaci starosty městyse týkající se odkanalizování tak, jak je uvedeno v bodě 4 zápisu,

-          Informaci týkající se soudního jednání mezi městysem a HS Dešenice dne 5. 9. 2012,

-          došlou poštu a další informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 43. jednání RM dne 23. 7.,

-          zpracování PD za účelem odkanalizování zbylých částí městyse firmou Vodospol, s.r.o., a pověřila starostu městyse jednáním a zpracováním objednávky,

-          uhrazení faktur tak jak je uvedeno v bodě 5 jednání rady,

-          pronájem pozemku p.č. 1571/1 – ostatní plocha v k.ú. Dešenice Jaroslavu Švůgrovi, bytem Zelená Lhota 27, 340 22 Nýrsko s tím, že na uvedených pozemcích bude smlouvou zakotveno věcné břemeno na sítě. Cena 100 Kč/rok,

-          uhrazení odměny ing. Brotánkovi za zpracovaný posudek na posouzení lesních škod v lesích městyse ve výši 3 600 Kč, 

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s postupem řešení připomínek, námětů a návrhů tak, jak je uvedeno v bodě 3 zápisu,

-          s obsahem oslav 740 let vzniku městyse Dešenice,

-          s postupem řešení vymáhání pohledávek tak jak je řešeno v bodě 8 jednání rady,

-          se zařazením žádosti o nájemní bydlení do pořadníku žadatelů ze strany D. Marešové,

-          s úhradou ks řetězů panu Havelkovi, jako náhradu za způsobenou škodu,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse řešit s právním zástupcem městyse pohledávky některých jednotlivců tak, jak je řešeno v bodě 8 jednání rady, schůzka domluvena na 1. 8. 2012,

-          starostovi městyse a tajemnici úřadu účastnit se vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2012 dne 28. 7. ve Strážově,

-          starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit možný návrh na využití dotací z ROP na základě nabídky firmou DOMOZA,

-          V. Pytlovi projednat s právním zástupcem J. Sojkou postup řešení nesplnění úkolu ing. Fialou, úkol splnit do 26. 7. 2012,

-          starostovi městyse písemně vyrozumět D. Marešovou o bytové situaci v rámci městyse,

 

5.      Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

 

-          se sponzoringem ve prospěch Klokánku Janovice s tím, že se bude hledat jiná forma podpory.

 

 

V Dešenicích 23. července 2012.

 

 

 

 

 

 

 

           ………………………………                                        ……………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ