USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 42 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USENSENÍ RADY MĚSTYSE Č. 42

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usensení rady městyse č. 42

 

USNESENÍ  Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 9. ČERVENCE 2012,

 V DEŠENICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 414/2012

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 41. JRM včetně upozornění na porušení jednacího řádu RM z minulého jednání,

-          Informaci starosty ve věci neplnění si funkce předsedy KV R. Němce, další náměty z veřejného jednání projednat po předložení zápisu zapisovatelkou,

-          Informaci starosty městyse týkající se odkanalizování tak, jak je uvedeno v bodě 4 zápisu,

-          Informaci o registraci žádosti o podporu ze SF ŽP pod č. 094564/2012 za účelem sadovnických úprav okolí tvrze,

-          uzávěrku hospodaření DSO účelového sdružení obcí skupinového vodovodu Nýrsko – Klatovy za rok 2011 a první čtvrtletí roku 2012

-          informaci týkající se vypracování závěrečné monitorovací zprávy č. 3 a žádosti o proplacení přidělené a schválené dotace z ROP,

-          došlou poštu a další informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 42. jednání RM dne 9. 7.,

-          uhrazení faktur tak jak je uvedeno v bodě 6 jednání rady včetně posouzení pohledávky právním zástupcem městyse,

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s obsahem oslav 740 let vzniku městyse Dešenice, se seznamem pozvaných hostů na tyto oslavy a připravovaný raut, uložila členům rady do 5ti dnů nahlásit zástupce(kyně) do pořadatelské služby,

-          s realizací stavby RD manželi Habadovými na parcele č. 45/14 v k.ú. Žíznětice včetně vyjádření souhlasného stanoviska pro vybudování přípojky elektrického zařízení,

-          se zakoupením Pamětní knihy určené k slavnostním zápisům (svatby, vítání občánků, vzácné návštěvy atp.),

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse účastnit se náhradní závěrečné kontroly za účelem vydání kolaudačního souhlasu stavby rekonstrukce tvrze Dešenice – 1. etapa dne 18. 7. od 10ti hodin,

-          starostovi a tajemnici úřadu řešit návrhy ze strany občanů týkající se vzhledu obce, sekání a úklidu po přívalových deštích,

-          tajemnici úřadu vyvěsit záměr prodeje pozemků p.č. 8 a 1038 v k.ú. Dešenice, zároveň u žadatelů zjistit důvody jejich žádosti,

-          starostovi vyjádřit se k žádosti firmy Agentura Ekostar, s.r.o., k opravě Městišťského potoka,

-          starostovi městyse využít zaslaných podkladů firmou EKOKOM ve zpravodaji č. 5/2012,

-          starostovi městyse konzultovat možnost získání dotace na další části odkanalizování s ing. Konvalinkovou (725 005 891)

 

5.      Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

 

-          s žádostí Sdružení linky bezpečí na uvolnění finančního prostředku na provoz této linky,

-          s nabídkou zástupce firmy Bonusy% týkající se zakoupení lístků do divadla s 50ti procentní slevou,

 

 

V Dešenicích 9. července 2012.

 

 

 

 

 

 

…………………………………                                              ……………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ