USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 40 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 40

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 40

 

USNESENÍ  Z 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 11. ČERVNA 2012,

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

 

K č.j. 324/2012

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 39. JRM,

-          Informaci starosty městyse týkající se rekonstrukce bývalé tvrze, sadovnických úprav a odkanalizování, včetně připomínek vznesených starostou městyse, rekonstrukce pietního místa,

-          Informaci starosty městyse týkající se výsledků kontrol OIP Plzeň a FÚ,

-          došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 40. jednání RM dne 11. 6.,

-          uhrazení faktur tak jak je uvedeno v bodě 7 jednání rady,

-          svolání jednání ZM na den 27. 6. od 18 ti hodin v Milencích s tímto programem: a) projednání zpráv KV, FV a rady městyse o činnosti za minulé období, b)první část diskuse, c) projednání a schválení obsahu cedulky umístěné na pomníku pietního místa, d) prodej a koupě pozemků, e) projednání a schválení půjček z FRB městyse, f) projednání závěrů auditu účelového sdružení skupinového vodovodu, g) rozpočtové změny. Program může být dle situace ještě doplněn.

-          vyvěšení záměru na pronájem části pozemku ppč. 1571/1 v k.ú. Dešenice

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s poskytnutím územního plánu městyse v digitální formě za účelem zpracování map protipovodňového nebezpečí a protipovodňových rizik,

-          s pomocí panu Miroslavu Menčíkovi v souvislosti s prodejem jeho nemovitosti, kdy novému nabyvateli může být poskytnut pronájem části pozemků ve vlastnictví městyse,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse opětovně oslovit ředitele PF Plzeň ing. Radu za účelem získání souhlasného stanoviska uložení kanalizace trasy C 9,

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      Rada městyse vyjádřila nesouhlas:

 

-          se zakoupení hasičské techniky ve prospěch SDH Žíznětice s tím, že žádost bude zařazena do rozpočtu na příští rok.

 

 

 

V Dešenicích 11. června 2012.

 

 

 

 

 

………………………………..                                            ……………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ