USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 38 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 38

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 38

 

USNESENÍ  Z 38. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 14. KVĚTNA 2012, VÝJEZDNÍ

 V MILENCÍCH A DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j. 264/2012

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 37. JRM,

-          Informaci starosty městyse a stavebního dozoru týkající se rekonstrukce bývalé tvrze, sadovnických úprav a odkanalizování, včetně připomínek vznesených starostou městyse,

-          žádost o nájemní bydlení Věry Poupové s tím, že bude starostou městyse vyrozuměna o bytové situaci v rámci městyse,

-          dodatek o poskytování pečovatelské služby pro staré občany s městem Nýrsko,

-          informaci starosty týkající se postupu řešení situace s Oblastním inspektorátem práce ve věci K. Maršíka,

-          došlou poštu a další informace starosty městyse,

-          rozhodnutí Správní rady Nadace ČEZ o zamítnutí žádosti na výstavbu víceúčelového hřiště

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 38. jednání RM dne 14. 5.,

-          vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 48/2 o velikosti 866 m2 v k.ú. Děpoltice

-          přidělení bytů v domě č.p. 153 M. Totuškovi a J. Švůgerovi,

-          obsah darovací smlouvy a finanční částku ve výši 5 000 Kč pro Kolegium pro duchovní hudbu,

-          nájemní smlouvu s f MAXTEL týkající se provozu anténních systémů v obci Děpoltice,

-          projednat pozemek p.č. 48/2 v k.ú. Děpoltice manželům Čorbovým s tím, že budou upozorněni na riziko změny ceny za m2, což je v kompetenci ZM,

-          proplacení části faktury p. Maršíkovi

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s realizací opatření týkající se oprav některých staveb v Milencích tak, jak je uvedeno v bodě 1,

-          s úhradou faktur předložených úřadu městyse pro firmu LS, s.r.o. ve výši 2 139 468 Kč a stavební dozor ve výši 25 200 Kč,

-          s postupem týkající se využití dotací z KÚ PK a zasláním dopisu náměstku KÚ PK týkající se přidělení dotace ohledně opravy části střechy kostela sv. Mikuláše v Dešenicích,

-          s využitím dotace KÚ PK na úpravu pomníku v Dešenicích a dofinancování rozdílné částky,

-          s úpravami bytu po J. Karlovském v domě čp. 153 v Dešenicích s tím, že nejprve bude provedena kontrola, při které se stanoví, co bude hradit nový nájemník a co úřad městyse,

-          s náhradní schůzkou dne 16. 5. zástupců RM, Honebního společenstva Dešenice a MS Diana Dešenice s tím, že na programu bude revokace smlouvy uzavřené dne 22. 4. mezi HS a MS, stanovení výše nájemného a stažení klíčů od závor v souladu s rozhodnutím RM, dále prosazení programu a svolání VH HS Dešenice,

-          s návrhem obsazení VPP takto: Válková, Chlupová, Červeňák, Kratochvíl,

-          se schůzkou s právním zástupcem Mgr. Sojkou dne 17. 5. v 10.00 hod.,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse jednat s firmou M. Kříže a H. Formanové týkající se příprav oslav 740 let vzniku městyse, zhotovení potřebných propagačních materiálů apod.

-          vyzvat Lesní stavby Nýrsko k opravě mostu pod hrází, který nese známky popraskání způsobené mrazy

 

 

V Dešenicích 14. května 2012.

 

 

 

 

 

 

 ………………………………                                              …………………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ