USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 37 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 37

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 37

 

USNESENÍ  Z 37. JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE (RM) DNE 30. DUBNA 2012

 V DEŠNICÍCH, 15.00 HOD.

 

K č.j.  251/2012

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-          Informaci o splnění usnesení z 36. JRM,

-          Informaci starosty městyse a stavebního dozoru týkající se rekonstrukce bývalé tvrze,

-          Informace týkající se přidělení dotací k rozvoji turistiky a 30. ročníku memoriálu F. Zachera s tím, že členové rady si připraví návrhy a náměty, jak finančně zajistit oslavy 740 let vzniku městyse, návrhy projednat na dalším jednání RM,

-          došlou poštu a další informace starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

-          program 37. jednání RM dne 30. 4.,

-          vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 111/20 a 111/5 v k.ú. Divišovice,

-          přidělení bytů v domě č.p. 153 takto: byt. č. 1 přidělit J. Tatuškové, byt. č. 2 přidělit panu Švůgerovi, byt. č. 6  přidělit p. Pytlové nebo p. Tomakové

 

3.      Rada městyse vyjádřila souhlas:

-          s realizací opatření na základě připomínek paní Jirkové, pánů Neumayera, R. Němce a paní Šetlíkové tak jak je uvedeno v bodě č. 4 zápisu z jednání RM,

-          se zasláním písemného sdělení ing. Fialovi týkající se jeho vyjádření k organizačnímu řádu s tím, že RM a úřad s jeho požadavkem nesouhlasí

-          s postupem řešení situace ohledně Oznámení o zahájení správního řízení ze strany Oblastního inspektorátu práce, účastnit se spolu s právním zástupcem jednání dne 3.5. v Plzni,

-          s provedením kontroly některých prací vykonávaných ing. Fialou s tím, že po konzultaci s K. Maršíkem ji provedou tajemnice a starosta městyse,

 

4.       Rada městyse uložila:

-          starostovi městyse připravit dopisy těm nájemníkům - dlužníkům za nájemné, kteří si stabilně nebo dlouhodobě neplní povinnost vyplývající z Domovního řádu s tím, že kritické případy řešit s právním zástupcem městyse tak, aby nájemní smlouva byla ukončena v co nejkratším čase bez ohledu na nájemní smlouvu, ostatním vystavit upozorňovací dopis s tím, že toto upozornění je upozorněním posledním. Na podzim smlouvu neprodlužovat. Zprávu o tom podat na dalším jednání rady městyse,

-          starostovi městyse účastnit se konzultačního dne v Sušici za účelem získávání dotací z DF,

-          připravit informaci do DZ o získání certifikátu za sběr zpětného odpadu od firmy ASEKOL,

-          starostovi městyse projednat s právním zástupcem městyse jeho nezbytnou účast při jednání ve věci HS Dešenice v termínu, který bude vyhovovat oběma stranám,

 

 

 

V Dešenicích 30. dubna 2012.

 

 

 

 

 

 

          ………………………………                                         ……………………………

                 Stanislav Kindlman                                                           RSDr. Jan Rejfek

                      místostarosta                                                                 starosta městyse

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ