USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 20 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 20

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 20

Usnesení  č. 20 z jednání rady městyse dne 11. června 2007.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         seznam navržených akcí  městyse, které budou zařazeny do tzv. zásobníku akcí na dotace včetně doplněných návrhů a námětů ze strany tajemnice úřadu a členů rady

-         možnost získání dotace z programu Podpora udržitelného rozvoje turismu na Šumavě

-         žádost Milana Karlovského na odpracování obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin

 

2.      Rada městyse schválila:

-         odměnu ve výši 6000 Kč ročně za vedení kroniky paní E. Kratochvílové,

-         nákup dvou odpadkových košů za účelem likvidace psích exkrementů

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse písemně sdělit stanovisko rady paní Miloslavě Kubátové k jejímu požadavku zařadit na pořad veřejného jednání ZM otázky týkající se možnosti, kdy člen rady nebo zastupitelstva je veden v Cibulkových seznamech StB, včetně možné lustrace všech zastupitelů

-         starostovi městyse písemně se vyjádřit k žádostem pana J. Košáka a V. Votavy týkající se poražení stromů, odkanalizování a odvodu dešťové vody

-         členu rady panu Raišlovi do 31.7. zajistit poražení stromů ohrožujících stavení v k.ú. Matějovice  pana J. Košáka

-         tajemnici úřadu připravit dohodu o provedení práce s kronikářkou městyse paní Evou Kratochvílovou včetně vystavení průkazky kronikáře

-         starostovi městyse připravit do 10. července kriteria možného prodeje zasítěných pozemků k výstavbě rodinných domů v ppč. 111/3 k.ú. Milence

-         starostovi městyse písemně sdělit stanovisko Městyse Dešenice k prodeji pozemků za účelem výstavby rodiných domů všem žadatelům

-         tajemnici úřadu zařadit zájemce do pořadníku žadatelů o výstavbu RD

-         starostovi městyse projednat vybrané nejasnosti z projektové dokumentace odkanalizování s ing. Plichtou a podat o tom zprávu dne 18. 6. 07

-         starostovi městyse písemně sdělit některým nájemníkům bytových domů  nepřípustnost skládkování odpadu za jednotlivými domy

-         starostovi městyse předložit návrh na získání dotace z programu Obnova udržitelného turismu na Šumavě do 18. 6.

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s informací z kontrolního dne stavby odkanalizování

-         s přístavbou haly a sociálního zařízení na p.č. 547/3 v k.ú. Milence ze strany KOVO M+M, s.r.o., Milence

-         s přihlášením městyse do  Krajské soutěže obcí a městy PK  „ My už třídit umíme“

-         s poskytnutím příspěvku SK NORTON Milence na nákup sítí ve výši  12 885,32 Kč včetně DPH

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         písemnou žádost paní Miloslavy Kubátové zařadit na veřejné jednání zastupitelstva projednávání otázky týkající se možnosti, kdy člen rady nebo zastupitelstva je veden v Cibulkovo seznamech StB, i požadavek, aby se celé zastupitelstvo nechalo lustrovat a s výsledkem byli seznámeni občané na veřejném jednání

-         nabídku firmy Arnnex.cz v souvislosti s využítím realizace obnovitelného zdroje – větrné energie

 

 

 

V Dešenicích 12. června 2007.

Zapsal RSDr. Jan Rejfek.

 

 

 

 

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ