USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 17 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 17

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 17

Usnesení  č. 17 z jednání rady městyse dne 7. května 2007.

 

1.      Rada městyse ukládá:

-         správci lesů připravit si několikaminutové vystoupení na veřejné zasedání ZM s cílem objasnit likvidaci kalamity po orkánu Kyrill. Tuto situaci doložit i mapovým podkladem se zvýrazněním, kde se již podařilo situaci vyřešit a kam se upne usilí v letních měsících. V krátkosti sdělí skutečnost týkající se možného napadení a obrany před kůrovcem,

-         starostovi městyse informovat paní Naďu Jandlovou o rozhodnutí rady městyse týkající se zamítnutí žádosti o snížení nájmu pohostinství v Dešenicích i záměrem provést některé drobné opravy,

-         starostovi městyse zjistit   vlastníky pozemků v lokalitě, kterou užívá pan Václav Jiřík, Dešenice a až poté celou situaci řešit,

-         starostovi městyse sdělit písemně zájemcům o stavbu RD záměr městyse včetně předpokládaného termínu a ceny prodeje zasítěných pozemků v k.ú. Milence,

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci správce lesů o situaci v lesích městyse,

-         informaci K. Straděje týkající se žádosti o pronájem klubovny SDH a soupis prací směřujících k opravě obecního bytu č.p. 13 Divišovice s tím, že o pronájmu i rozsahu oprav rozhodne na příštím jednání dne 21. května ,

-         informaci pana Grasla o shodě s panem Walzem ohledně prodeje části pozemku 523/1 v k.ú. Městiště,

-         žádost manželů Turisových o přidělení parcely na stavbu RD v k.ú. Milence,

-         organizační zajištění oslav Dne matek dne 12. května od 14.00 hod.,

-         došlou poštu,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s prodejem části pozemku ppč. 500/7 v Děpolticích a sdělit záměr na vývěsní desce,

-         s  návrhem závěrečného účtu městyse, který činil k 31. 12. 2006 na běžném účtu 9 5123 128.60 Kč a na účtu peněžních fondů k témuž dni 481 714. 56 Kč. Výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši 4 124 889.70 Kč za rok 2006. Doporučuje jej schválit na veřejném zasedání společně se zprávou o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2006,

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

-         žádost paní Nadi Jandlové na snížení nájemného za provozování pohostinství v Dešenicích,

 

 

 

V Dešenicích 8. května 2007.

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ