USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 109 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 109

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 109

 

Usnesení  č. 109  z  jednání  rady  městyse  dne  11.10.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 108. jednání RM,

-         informace o stavu a postupu prací na stavbách v rámci městyse,

-         informaci o vyhlášení VŘ na zimní údržbu místních komunikací,

-         informaci o stavu přípravy voleb do zastupitelstva městyse,

-         termíny humanitární sbírky organizované v rámci městyse s tím, že sbírkou byl pověřen Klub žen Dešenice, informace bude zveřejněna v DZ č. 6,

-         informaci o stížnosti paní Lencové z Děpoltic i způsob jejího řešení,

-         informaci starosty týkající se příspěvku do publikace Tvář venkova,

-         zprávu o stavu projednávání změny č. 1 územního plánu městyse,

-         informaci starosty městyse o stavu příprav a zahájení II. etapy odkanalizování,

-         informaci tajemnice úřadu týkající se slavnostního otevření stavby „MOKROUŠ“,

-         došlou poštu a další sdělení starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 109. (závěrečného ve volebním období 2006-2010)  jednání rady,

-         termín, místo a program ustavujícího (1.) jednání ZM Dešenice, které se uskuteční dne 10. listopadu od 18.00 hod. v KD Dešenice s programem: státní hymna, zahájení, složení slibu zastupitelů, schválení programu, volba způsobu hlasování, volba starosty, volba místostarosty a členů rady, volba předsedy a výborů ZM, volba komisí, projednání a schválení JŘ ZM a JŘ výborů, schválení složení inventurních komisí, projednání a schválení prodeje pozemků, organizační záležitosti, diskuse, přijetí usnesení, závěr,

-         rozpočtovou změnu ve výši 34.000 Kč na dofinancování rozdílu přidělené dotace na opravu kostela sv. Mikuláše v Dešenicích.

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse předložit písemně připomínky a náměty z uskutečněných schůzek s občany na nejbližší jednání rady městyse s cílem jejich zařazení do plánů městyse i jejich řešení,

-         V. Pytlovi, M. Denkovi a D. Kratejlovi převzít fyzicky objekt TJ Start Dešenice s provedením zápisu do 30.10.2010,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s uskutečnění prací na odsušení a odvodnění kostela sv. Mikuláše v Dešenicích včetně dofinancování částky ve výši 34 000 Kč, což je rozdíl mezi původně požadovanou částkou a částkou přidělenou MK, pověřila starostu městyse projednáním zahájení stavby s zhotovitelem, formou firmou Pana Macha,

-         s prodejem pozemku p.č. 1246 panu Valentovi s tím, že prodej bude projednání na nejbližším veřejném jednání ZM,

 

V Dešenicích 11. října 2010.

 

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ