USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 107 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 107

Usnesení rady městyse č. 107

Usnesení  č. 107  z  jednání  rady  městyse  dne  13.9.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 106. jednání RM a informace o stavu a postupu prací na stavbách v rámci městyse,

-         upřesnění hranic přídělů formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Žíznětice,

-         došlou poštu a další sdělení starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 107.  jednání rady městyse,

-         úhradu zpracování změny ÚP č. 1 ve výši 23 520 Kč firmě UrbioProjekt Plzeň s tím, že částka bude rozpočítána mezi žadatele, kteří ji uhradí městysu,

-         úhradu ve výši 10 000 Kč V. Pytlovi ml. za reprezentaci městyse v roce 2010,

-         úhrady poplatků pro OSA ve výši 1 930Kč a 772 Kč,

-         Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na částečnou úhradu neinvestičních nákladů spojených s organizací projektu „Dešenice v proměnách času II“ ve výši 5.000,-- Kč uzavřenou s Plzeňským krajem.

 

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         tajemnici úřadu vyhotovit pro Okresní soud v Klatovech sdělení za účelem využívání nemovitosti č.p. 22 v Dešenicích R. Tatárem,

-         starostovi městyse písemně sdělit paní Mádrové odpověď na její žádost týkající se přidělení nájemního bytu,

-         starostovi městyse zajistit přidělení klíče od závory v Datelově s tím, že tato závora bude přemístěny o 100 m níže,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s žádostí manželů Šroubkových na zhotovení vodovodní přípojky s tím, že bude vypracována smlouva o smlouvě budoucí, ve které budou zakotvena všechna navrhovaná opatření tak, jak vyplývá ze zápisu jednání,

-         s pokácením stromu v Žízněticích na základě žádosti J. Denka s tím, že úřad městyse po administrativní stránce vyhotoví potřebné povolení,

-         s realizací opatření dokončení úprav mokřadu u koupaliště včetně osazení pítka,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         nabídku firmy Telefónica 02 na zachování VTA v obci Milence za úplatu,

 

       V Dešenicích 13. září 2010.

                                    v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ