USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 104 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 104

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 104

 

Usnesení  č. 104  z  jednání  rady  městyse  dne  2.8.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 103. jednání RM a informace o stavu a postupu prací na stavbách v rámci městyse,

-         potvrzení objednávky odběrů jídel pro seniory ze Školní jídelny v Nýrsku, včetně vyúčtování,

-         rozhodnutí KÚ PK ve věci poskytnutí příspěvků na hospodaření v lesích městyse,

-         sdělení MěÚ Nýrsko týkající se zajištění komunálních voleb,

-         zhodnocení akcí za poslední období,

-         došlou poštu a další sdělení starosty městyse,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 104.  jednání rady městyse,

-         svolání a konání mimořádného jednání ZM na den 12.8.2010 s tím, že starosta městyse osobně prověří předem možnou účast, a dále obsahu jednání,

-         vyúčtování neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou za rok 2009 ve výši 2 346,60 Kč Městu Klatovy

-         úhradu faktury ve výši 2 268 Kč firmě BG Karolína za odvoz a uložení zeminy,

-         úhradu faktury panu Steinerovi za vypracování PD VO lokality 111/3 ve výši 6000 Kč,

-         likvidaci škody způsobené pádem stromu na oplocení paní Irlbekové, škodu odstraní městys svými pracovníky,

-         sběr kamene J. Tvorohovi s tím, že LS určí lokalitu a zajistí profinancování,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi písemně předat podkladové materiály za účelem provedení kolaudace stavby mostu pod hrází v Milencích ing. Rubášové,

-         starostovi městyse písemně vyrozumět dlužníky na nájemném v bytech městyse s tím, že budou důrazně vyrozuměni o možných důsledcích nezákonného konání,

-         starostovi městyse projednat s panem Veithem možnost přípravy dokumentace týkající se přístřešku SDH v Děpolticích za účelem vzetí tohoto majetku do evidence městyse a následným připojištěním,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu navštívit dům městyse v Matějovicích s cílem zjištění stavu a zjednání nápravy na základě upozornění paní Pulcové,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s připravovanou projektovou dokumentací na opravy kostela sv. Isidora v Děpolticích s tím, že finanční podíl úhrady ve výši 1/3 celkových nákladů bude předložen ke schválení zastupitelstvu městyse, celková částka je vyčíslena na 154 800 Kč,

-         s prodejem parcely p.č. 1245 v k.ú. Milence o velikosti 1750 m2 za účelem výstavby RD panu R. Vondrovi s tím, že prodej bude postoupen k projednání a schválení zastupitelstvu městyse,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         návrh Telefónici 02 týkající se zrušení VTA v Milencích s tím, že starosta městyse byl pověřen písemným sdělením nesouhlasu firmě s odůvodněním.

 

 

  1. Rada městyse rozhodla o:

 

-          rozpočtových změnách: úhradu faktury ve výši 2 268 Kč firmě BG Karolína za odvoz a uložení zeminy; úhradu faktury panu Steinerovi za vypracování PD VO lokality 111/3 ve výši 6000 Kč

 

 

 

 

       V Dešenicích 2. srpna 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ