USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 103 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 103

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 103

Usnesení  č. 103  z  jednání  rady  městyse  dne 12.7.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 102. jednání RM a informace o stavu a postupu prací na stavbách v rámci městyse,

-         roční vyúčtování zpětného odběru za rok 2009 firmou ASEKOL,

-         postup obcí při uplatňování úhrad výdajů za činnost jednotek SDH s tím, že celou záležitostí bude pověřen z administrativního hlediska S. Kindlman,

-         sdělení firmy ELEKTROWIN týkající se kontroly v Dešenicích, kdy nebyly shledány a zjištěny žádné závady a nedostatky,

-         došlou poštu a další informace sdělené starostou městyse a tajemnicí úřadu,

-         informaci starosty a tajemnice úřadu o vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2010 v Kolovči na Domažlicku,

-         opatření KÚ PK týkající se voleb do Senátu PČR a zastupitelstev obcí,

-         zhodnocení akcí za poslední období,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 103.  jednání rady městyse,

-         svolání a konání mimořádného jednání ZM včetně jeho obsahu s tím, že termín i čas bude upřesněn vzhledem k dovoleným, nejpozději však do 10.8.2010,

-         úhradu faktur firmě INOSVAR-NOVA ve výši 13 680 Kč a Truhlářství Bouček ve výši 14 711 Kč, za zhotovení nových vrat pro SDH v Divišovicích, LS, s.r.o. ve výši 956 888 Kč s tím, že schválení bude postoupeno ZM, účetní a tajemnice úřadu provedou kontrolu rozpočtových položek,

-         přidělení bytu po J. Hankové v domě č.p. 125 L. Koleňákové

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi písemně (e-mailem) vyrozumět pana Hiriče o úpravách příkopu v místě jeho bydliště v Městišti s upozorněním, že si musí celou záležitost sám pohlídat,

-         tajemnici úřadu zpracováním a odesláním dokumentace týkající se „Neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou za rok 2009,

-         starostovi městyse písemně vyřídit stížnost paní Věry Poupové. Stejně tak postupovat ve směru k paní Fialové a Smolíkové,

-         starostovi městyse zajistit přepočítání stavby (přepracováním PD) Víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením v k.ú. Dešenice,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s podpisem smlouvy o financování projektu v rámci programu příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Dispoziční fond,

-         s úpravou svodních příkopů v případě stížnosti pana Walze a informováním JUDr. Štancla o realizaci,

-         s podpisem smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene na akci „Děpoltice – NN, kNN“ s firmou ČEZ,

-         s postupem realizace opatření týkající se pouťových oslav v Dešenicích,

-         se zajištění stravování pro strávníky v rámci městyse jídelnou v Nýrsku, stejně tak postupovat v případě pouťových oslav,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         návrh cenové nabídky firmy SEG, s.r.o. týkající se zhotovení VO v k.ú. Milence s tím, že budou osloveny další firmy k předložení nabídek.

 

 

 

       V Dešenicích 12. července 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ