USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 102 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 102

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 102

Usnesení  č. 102  z  jednání  rady  městyse  dne 21.6.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 101. jednání RM,

-         protokol komise o převzetí stavby v Divišovicích č.p. 13 s tím, že tajemnice úřadu připraví návrh úpravy nájemného od 1.7.2010,

-         informaci na úseku územní identifikace v souvislosti se zavedením základních registrů od 1.7.2010,

-         GP ing. Václava Kellnera týkající se prostor v Divišovicích s tím, že městys uhradí fakturu ve výši 12 000 korun,

-         Sdělení KÚ PK týkající se přidělení dotace k opravě komunikace v Datelově,

-         došlou poštu a další projednávané informace, včetně informace z jednání SMS v Hradci Králové,

-         informaci starosty městyse týkající se vývoje odběru vody v rámci Skupinového vodovodu,

-         výpověď z nájmu paní Janou Hankovou z bytu domu č.p. 125 s tím, že byt bude předán 30.7. 2010, nájemné bude uhrazeno nejpozději do 8/2010,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 102.  jednání rady městyse,

-         termín konání řádného jednání ZM včetně obsahu,

-         umístění elektronického banneru na webových stránkách městyse,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse písemně vyrozumět pana Fr.Balouna ohledně předložení žádosti na změnu územního plánu městyse v souvislosti s žádostí o povolení stavby v Divišovicích, kde jmenovaný doloží způsob, jak se dostává na uvedený pozemek,

-         starostovi městyse podepsat smlouvu s KÚ PK týkající se přidělení dotace na opravu místní komunikace v Datelově, připravit smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby LS, s.r.o.,

-         jednat se Silnicemi Klatovy ohledně pokácení dřevin na komunikaci v Milencích,

-         starostovi městyse připravit po obsahové stránce pozvánky na IV. pouťové oslavy městysů Dešenice – Lam – Lohberg.

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení městyse Dešenice žadatelů bytového domu č.p. 119. Žádost bude předložena veřejnému jednání ZM k projednání a schválení.

 

 

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         uhrazení částky 1 344 Kč jako obchodní poplatek za cejchování váhy v pohostinství Milenecká hospůdka s tím, že bude postupováno v souladu se smlouvou o pronájmu,

-         nákup strunové sekačky pro SK Norton Milence.

 

 

 

       V Dešenicích 21. června 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ