USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 101 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 101

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 101

 

Usnesení  č. 101  z  jednání  rady  městyse  dne  7.6.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 100. jednání RM,

-         informaci K. Veitha týkající se postupu prací na zahájených stavbách s tím, že bude okamžitě řešena situace ohledně spodních vod na stavbě zasíťování v Milencích, drenáže svedené do šachet budou monitorovány a zaznačeny do plánů pro případ možného zatopení sklepů rodinných domů,

-         informaci o uskutečněných volbách do PS P ČR v rámci městyse,

-         informaci  o současném stavu kopané v Dešenicích s tím, že personálně není fotbal zajištěn. Činnost oddílu bude na jeden rok přerušen. Pokud bude fotbal zajištěn po personální stránce, činnost oddílu bude obnovena po jednom roce v nižší soutěži,

-         došlou poštu a další projednávané informace, včetně informace z jednání SMS v Karlových Varech.

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 101.  jednání rady městyse,

-         komisy ve složená Rejfek, Vereš, Denk a Veith za účelem převzetí stavby domu č.p. 13 v Divišovicích po provedení půdní vestavby, protokol vypracovat a předložit do 7 dní,

-         termín konání mimořádného jednání ZM včetně obsahu projednávání,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         tajemnici úřadu zařadit do pořadníku žadatelů o bydlení Lenku Koleňákovou s tím, že starostou městyse písemně vyrozumí žadatelku o bytové situaci,

-         starostovi městyse s vedoucím oddílu kopané panem Macháčkem projednat všechny náležitosti týkající se přerušení činnosti oddílu kopané, provést inventarizaci materiálu a řádně předat kabiny i oddíl úřadu městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s prominutím úhrady nájemného panu L. Stachovi s tím, že ostatní poplatky budou řádně uhrazeny,

-         s uhrazením faktur ve výši 643 010 Kč a 188 044 Kč za práce na stavbách zasíťování a zhotovení mostu v Milencích pod hrází.

 

 

       V Dešenicích 7. června 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ