USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 100 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 100

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 100

 

 

Usnesení  č. 100  z  jednání  rady  městyse  dne  24.5.  2010 v Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 99. jednání RM,

-         informaci o připravovaných volbách do PS P ČR v rámci městyse,

-         informaci tajemnice úřadu o změnách a právních úpravách na úseku evidence osob,

-         žádost manželů Maršíkových o přidělení bytu s tím, že bude zařazena do pořadníku. Manžele Maršíkovi budou vyrozuměni starostou městyse o situaci v této oblasti,

-         výpověď z nájmu nebytových prostor firmou Restaurant Production, s.r.o. k 30.6. 2010,

-         informaci starosty městyse týkající se dalšího odložené soudního jednání s ing. Fialou,

-         došlou poštu a další projednávané informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 100.  jednání rady městyse,

-         výběrovou komisi za účelem stanovení vítězů z výběrových řízení na zhotovitele 5 BJ v Dešenicích 2 BJ v Děpolticích a herních prvků v ZŠ a MŠ Dešenice. Komise bude pracovat ve složení: K. Veith – předseda, H. Boučková – člen, M. Barák – člen, J. Vereš – člen, V. Pytel – člen. Komise se sejde poprvé dne 21.6. v 18.00 hod.

-         výběrovou komisi za účelem výběru nových pracovníků do MŠ v tomto složení: H. Boučková, Y. Suchanová, S. Kindlman, J. Vereš a J. Denk. Komise se sejde na základě zpřesnění dne i času v termínu od 14.-18.6. 2010,

-         účtování příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola dle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve zjednodušeném rozsahu

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse podepsat smlouvu o poskytnutí grantu z Dispozičního fondu za účelem pouťových oslav městysů Dešenice – Lam,

-         starostovi městyse svolat schůzku občanů v Divišovicích za účelem zjištění stavu týkajícího se využití bývalé hasičárny,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr o prodeji objektu bývalé hasičárny v Divišovicích,

-         starostovi městyse projednat stav kanalizace v Dešenicích za účelem řešení stížnosti u koupaliště,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         se zpracováním žádosti týkající se změn zadání č. 1 ÚP městyse s tím, že pozemek předložený R. Krbůškem bude muset být schvalován na VJ ZM,

-         s úhradou finanční částky ve výši 1542,85 Kč za jeden návrh za zpracování zadání změny č. 1 územního plánu ing. arch. Taušem. ÚM uhradí zpracovateli celkovou částku ve výši 10 800 Kč. Poté bude tato částka rozdělena mezi žadatele 1x Marek, 1x Krbůšek, 1x Maršík, 2x Kindlman a 2x Šetlík.

-         S vyhlášením VŘ pro zahájení staveb 5 BJ v Dešenicích, 2 BJ v Děpolticích a herních prvků v MŠ a ZŠ Dešenice s tím, že návrhy mohou být předkládány do 21.6. do 12.00 hod. Zahájení VŘ je 26.5.2010.

-         S přizváním K. Veitha na jednání RM a jednání ZM za účelem vysvětlení situace na probíhajících stavbách. Prvního jednání se K. Veith zúčastní dne 7.6.2010,

-         S likvidací nalezených věcí Policií ČR,

-         S účastí městyse v soutěži Obec přátelská celé rodině.

 

       V Dešenicích 24. května 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ