USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 15 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 15

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 15

 

Usnesení  č. 15 z jednání rady městyse dne 16. dubna 2007.

1.      Rada městyse uložila:

 

·        Starostovi městyse sdělit písemně panu Sivákovi bytovou situaci v Dešenicích s tím, že bude zařazen do pořadníku žadatelů na přidělení bytu.

·        Starostovi městyse jednat s pracovníky katastrálního úřadu o převodu historického majetku - ppč. 342/5 a 342/9 v k.ú. Žíznětice na městys s požadavkem odprodeje pozemků panu Patočkovi a panu Vacínovi

·        Starostovi městyse pozvat na jednání rady městyse dne 23.4. pana Walze a pana Grasla za účelem dořešení situace okolo odprodeje části pozemku č. 523/1 v k.ú. Městiště panu Walzovi.

·        Starostovi městyse vypracovat čistopis návrhu záměru pro zpracování územního plánu a zaslat jej společně s kopiemi dalších návrhů občanů městyse firmě UrbioProjekt Plzeň za účelem zpracování územního plánu.

·        Starostovi městyse vydat přesné pokyny týkající se sběru a označení nebezpečného odpadu, zejména elektrospotřebičů, správci městyse M. Denkovi.

·        Starostovi městyse kontaktovat p. Schillerovou a SÚ v Klatovech za účelem včasného vydání písemných pokynů a povolení k opravě hradby tvrze v Dešenicích. Uzavřít smlouvu se zhotovitelem panem Koutkem.

·        Starostovi městyse a tajemnici úřadu kontaktovat pana faráře a pana Bulína za účelem vymalování vnitřních částí kostela před poutí. Zároveň zjistit finanční možnosti spoluuhrazení vymalování kostela v Dešenicích. Rozpočet předložit na dalším jednání rady městyse.

·        Starostovi městyse připravit a odepsat smlouvu s firmou AIRWEB za účelem umístění antén pro přenos internetu.

 

  1. Rada městyse vzala na vědomí:

 

·        Postup prací oprav bytu v domě č.p. 125 v Dešenicích za předpokladu, že s tímto postupem bude souhlasit nájemník bytu.

·        Připomínku pana Grasla týkající se odprodeje části pozemku 523/1 v k.ú. Městiště panu Walzovi.

·        Další informace starosty městyse týkající se odkanalizování, přípravy parcel k zástavbě lokality rodinnými domy na p.p.č. 111/3 v k.ú. Milence, informaci SÚ Klatovy  týkající se územního plánu, pokyny pana Tauše a Valtra ohledně příprav zpracování územního plánu.

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

·        Se sběrem kamene za účelem výstavby garáže pana R. Pacovského s tím, že bude písemně vyrozuměn starostou městyse. Pan Pacovský bude kontaktovat lesního pana Matáska a uhradí úřadu městyse poplatek ve výši 500 Kč za valník.

·        S uveřejněním záměru odprodat část pozemku ppč. 500/7 v k.ú. Děplitce  p. Holé a  pozemek ppč. 841 v.ú. Milence manželům Riedelovým.

·        S novelizací obecně závazné vyhlášky o regulaci psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a zamezení výskytu znečištění na veřejných prostranstvích a doporučila ji předložit ke schválení zastupitelstvem dne 17. května 2007.

·        S komisí pro zpracování návrhu záměru územního plánu ve složení: Rejfek, Barák, Kindlman, Vereš, Štembera, Kratejl a Boučková. První schůzka se uskuteční dne 23. dubna 2007 po jednání rady městyse.

·        S návrhem záměru zadání územního plánu a uložila jej zaslat firmě UrbioProjekt Plzeň za účelem zpracování územněplánovací dokumentace.

·        S připraveným domovním řádem. Rozhodla jej dát na internetové stránky s možností vyjadřovat se k němu do 15. května. Rada doporučí domovní řád ke schválení dne 17. května 2007.

·        S umístěním antény bezdrátového internetu na objektu budovy č.p. 162 v Dešenicích fi AIR WEB.

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

·        Účast na 3. ročníku Výstavy cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2007 ve dnech 4.-6. 10. 2007.

·        Nabídku firmy Matějčková za účelem pořádání slavnostního koncertu „K poctě sv. Mikuláše“ s celkovým nákladem 8000 Kč.

 

 

V Dešenicích 17. dubna 2007.

                     v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ