USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 97 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 97

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 97

 

Usnesení  č. 97  z  jednání  rady  městyse  dne  12.4.  2010 v Městišti a Děpolticích od 14.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 96. jednání RM,

-         informaci týkající se místního šetření v Městišti a Datelově na základě podané žádosti panem Walzem,

-         informaci ředitele PÚ Klatovy Ing. Z. Webera týkající se zahájení komplexních pozemkových úprav,

-         informaci starosty městyse týkající se stavu příprav realizace II. etapy odkanalizování obcí v rámci DSO ÚPO,

-         došlou poštu a další projednávané informace,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 97.  jednání rady městyse,

-         SOD o výkonu stavebního dozoru s panem K. Veithem, přičemž za výkon mu bude přiznána odměna ve výši 5 000.- Kč,

-         termín přestěhování hasičské stříkačky a dalšího materiálu SDH Divišovice do nových prostor do konce července 2010, starý objekt vyklidit a předat úřadu městyse,

-         uhrazení členského příspěvku SMS ČR za městys ve výši do 1700 Kč,

-         uzavření partnerské dohody s obcí Lohberg týkající se spolupráce záchranných sborů, společných příprav a cvičení za účelem získání nové techniky pro hasiče v Lohbergu,

-         termíny svozů nepotřebného železa, velkoobjemových kontejnerů při jarním úklidu a nebezpečného odpadu s tím, že veřejnost bude informována cestou Dešenického zpravodaje,

-         termín a obsah veřejného jednání ZM, které se uskuteční dne 29.4. od 18ti hodin v Žízněticích za přizvání ředitele PÚ ing. Z. Webera,

-         uhrazení druhé části celkové výše škody na služebním voze LNPS Z. Jílkem (p. Jílek uhradí částku 10.000,-- Kč – spoluúčast městyse v rámci pojistné smlouvy),

-         pořadí zahájení komplexních pozemkových úprav městyse tak jak je uvedeno v zápise pod bodem č. 19,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         se zpracováním přehledu a označení klíčů od objektů bývalé střelnice v Městišti, přičemž zpracováním byl pověřen správce městyse pan Denk M.,

-         se zpracováním přehledu oprav a rekonstrukcí objektů bývalé střelnice Městiště s tím, že seznam bude vypracován panem Denkem a Taušerem (elektřina) do 17.4. 2010,

-         s pozváním obou zájemců o pronájmy bývalé střelnice s tím, že schůzka by se měla uskutečnit do 23.4.2010,

-         se zasláním dopisu řediteli SNPŠ panu Krejčímu týkající se bývalé střelnice Městiště,

-         s prodejem pozemků panu Malastovi a Šulanovi s tím, že podklady připraví úřad městyse na veřejné jednání ZM v závěru tohoto měsíce,

-         s prodejem části pozemku 1640/5 panu Novotnému s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce, podklady pro veřejné jednání ZM připraví úřad městyse,

-         s žádostí ing. Oliberiusové týkající se prořezání náletových dřevin na pozemku p.č. 150, 162/1, 188, 213 a 471/2 v k.ú. Městiště s tím, že po administrativní stránce vyřídí povolení tajemnice úřadu,

-         s navrhovaným závěrečným účtem městyse s tím, že materiál předloží starosta městyse k projednání na veřejném jednání ZM,

-         s nabídkou firmy Tesla a TCN ohledně využití střech za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny s tím, že o nabídce rozhodnou zastupitelé,

-         s opravou zábradlí u kapličky v Datelově s tím, že ji provede pan Bouček,

-         s přípravou podání žádosti o dotaci na pouťové slavnosti v červenci t.r.

 

 

 

 

       V Dešenicích 12. dubna 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ