USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 96 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 96

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 96

 

Usnesení  č. 96  z  jednání  rady  městyse  dne  22.3.  2010 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 95. jednání RM,

-         informaci starosty týkající se jednání v PS P ČR ohledně privatizace pozemků městyse Dešenice,

-         další pokyny KÚ PK týkající se voleb do P ČR,

-         dopis místopředsedy ČSÚ ing. Drápala týkající se sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 s tím, že kontaktní osobou v případě městyse bude ing. H. Boučková,

-         dopis pana Walze s tím, že na den 8.4.2010 svolává právní zástupce městyse v Městišti místní šetření, na které bude přizván. Šetření se dále zúčastní Jan Šroubek a zástupci městyse,

-         oznámení o zahájení správního řízení týkající se výjimky při využití bývalé střelnice Městiště panem L. Pokorným,

-         informaci starosty týkající se prořezání a ošetření dřevin v rámci městyse projednané se správcem,

-         informaci týkající se poškození služebního vozu Lesů městyse Dešenice s tím, že konečné rozhodnutí bude provedeno na dalším jednání dne 12.4.,

-         došlou poštu a další informace starosty a občanů ve vztahu k porušování OZV č. 1 a stanovení místa pálení klestu,

 

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 96.  jednání rady městyse,

-         odměny za stavební dozor panu Veithovi Karlovi za stavbu „Rekonstrukce mostu pod hrází“ ve výši 35 670 Kč bez DPH a dále za stavbu zasíťování pozemků pro rodinnou zástavbu v Milencích ve výši 48 900 Kč bez DPH,

-         prominutí poplatků a bezplatné zapůjčení sálu Klubu přátel Dešenicka, který pořádá dne 8.5. 2010 setkání rodáků,

-         uhrazení faktury projektové kanceláři ing. V. Vlčka ve výši 220 800 Kč s tím, že návrh rozpočtové změny bude projednán na nejbližším jednání ZM v dubnu,

-         svolat další jednání RM na den 12.4. od 14.30 hod. s cílem sepsání nezbytně nutných úprav objektů na bývalé střelnici Městiště,

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s přípravami IV. pouťových oslav v červenci tohoto roku v Dešenicích s tím, že bude podána žádost o dotaci, členové rady byli pověřeni předložením návrhů na obsah oslav do příštího jednání rady, 12.4.,

-         s pozváním ing. Webra, ředitele PÚ Klatovy za účelem objasnění zahájení KPÚ,

-         s žádostí J. Záně týkající se přístavby a stavebních úprav r.d. č.p. 55 v Dešenicích,

-         se zrušením herních prvků pro děti v obci Divišovice pro jejich havarijní stav bez náhrady,

-         s informací JUDr. Netrvala týkající se řešení náhradního textu OZV č. 2/2009 v souvislosti s odkanalizováním, informace bude přednesena neveřejném jednání ZM,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         návrh SOD s ing. Schrötterem týkající se vyúčtování, zpracování monitorovací zprávy a žádosti o proplacení dotace na stavbu LC hraniční,

 

  1. Rada městyse zrušila:

 

-         část usnesení č. 93 z 8.2.2010 bod 2 týkající se odměny K. Veithovi ve výši 33 120 Kč za stavební dozor stavby LC Hraniční,

 

       V Dešenicích 22. března 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ