USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 95 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 95

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 95

 

Usnesení  č. 95  z  jednání  rady  městyse  dne  8.3.  2010 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající splnění usnesení z 94. jednání RM,

-         harmonogram opatření a lhůt souvisejících s volbami do PS P ČR ve dnech 28. a 29. května 2010,

-         informaci ČI ŽP v souvislosti s platbami za odběr podzemních vod v roce 2009,

-         informaci týkající se soudního sporu mezi panem Boublíkem a městysem,

-         žádosti o nájemní bydlení pana Vlčka a paní Baraňákové s tím, že starosta městyse písemně jmenované se situaci vyrozumí, žadatelé budou zařazeni do pořadníku žadatelů,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

-         informaci o obsahu a přípravě DZ č. 2, který vyjde 18.3.2010,

-         informaci starosty týkající se využití posledních výzev pro podání žádostí o dotace z ROP NUTS II. Jihozápad,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 95.  jednání rady městyse,

-         postup při řešení námětů, připomínek a návrhů vznesených na veřejném jednání zastupitelstva městyse Dešenice,

-         závěry týkající se provedeného auditu městyse s opatřeními do dalšího období,

-         licenční smlouvu mezi městysem a OSA včetně úhrady stanoveného poplatku ve výši  5 021 Kč,

-         zvýšení částky pronájmu pozemků a nebytových prostor z původní 1.- Kč na 100.- Kč za kalendářní rok na základě doporučení,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse svolat schůzku stanovené komise k sepsání závad – oprav objektů bývalé střelnice Městiště,

-         starostovi městyse svolat schůzku zájemců o využívání střelnice Městiště v co nejkratší možné době za účelem využití prostor pro rekreační, sportovní a turistické účely, navrhnout a připravit možný provozní řád,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s přihlášením městyse do 16. ročníku soutěže o titul „Vesnice roku 2010“ s tím, že přihlášku připraví starosta městyse a tajemnice úřadu,

-         s žádostmi manželů Bláhových a Frankových na odkoupení pozemků případně části pozemků v k.ú. Divišovice s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce, žádosti předloží úřad městyse na veřejné jednání ZM v dubnu tohoto roku,

-         s termínem svolání schůzky realizačního týmu projektu „Mokrouš“ dne 9.3. 2010 a občanů k veřejnému projednání záměru Mokrouš na den 27.3. v KD Dešenice,

-         s žádostí pana ing. Jana Marka týkající se zrušení věcného břemene předkupního práva na pozemky pod výrobní halou, kterou vlastní s tím, že žádost bude předložena veřejnému jednání ZM,

-         s využitím nabídky firmy ČEPRO, a.s., s tím, že administrativně vypořádá celou záležitost tajemnice úřadu,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         žádost manželů Stradějových na úpravu objektu č.p. 13 v Divišovicích s tím, že starosta městyse byl pověřen písemným vyrozuměním,

 

       V Dešenicích 8. března 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ