USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 94 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 94

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 94

 

Usnesení  č. 94  z  jednání  rady  městyse  dne  22.2.  2010 v  Dešenicích od 14.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající části projednávaných bodů,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

-         ceník ZKS platný od 1.3. 2010,

-         informaci starosty městyse ze soudního jednání P. Boublík x městys týkající se asfaltových ploch za viaduktem v Dešenicích,

-         informaci starosty městyse týkající se situace v lesích a šetření ztráty dřeva,

-         informaci týkající se žádostí o dotace, do 26.2. bude připravena a podána žádost na MK cestou Odboru kultury v Klatovech týkající se odvodnění kostela,

-         nabídku firem BM a SUK týkající se odvodnění kostela v Dešenicích,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 94.  jednání rady městyse,

-         zásady prodeje pozemků za účelem rodinné zástavby v k.ú. Milence s tím, že tyto zásady jako podklad pro projednání na ZM připraví starosta městyse, cena za m2 byla schválena a doporučena ve výši 300 Kč, po 10.3. v případě, že pozemky nebudou mít své nabyvatele, vyvěsí úřad nabídku na vlastních internetových stránkách nabídku prodeje pozemků,

-         obsah a jednotlivé body veřejného jednání ZM které se uskuteční dne 25.2. v Děpolticích,

-         připojení se k humanitární sbírce v termínech 19.4 a 3.5. s tím, že o organizaci bude požádán Klub žen, starosta městyse připraví informaci občanům do Dešenického zpravodaje,

-         schválila správní poplatek ve výši 3000 Kč za účelem zástavby v Milencích,

-         firmu V. Oudese pro zajištění výkonu investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizace stavby „Rekonstrukce tvrze Dešenice – I. část“,

-         pozemek p.č. 717/3 v k.ú. Milence ve vlastnictví PF ČR k uložení zeminy ze stavby zasíťování s tím, že žádost na PF připraví starosta městyse,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse a S. Kindlmanovi odpovědět na VJZM panu Hiričovi na jeho připomínky,

-         starostovi městyse připravit podklady pro veřejné jednání ZM týkající se privatizace pozemků pod asfalty v rámci městyse,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby „Inženýrské sítě pro rodinnou zástavbu na p.p.č. 111/3 v k.ú. Milence“, na základě doporučení výběrové komise. Vítězem výběrového řízení se stala firma LS, s.r.o., Nýrsko, která předložila nejnižší nabídkovou cenu,

-         s kácením dřevin mimo les pana Walze a pana Kindlmana na základě předložených žádostí, tajemnice úřadu připraví povolení po administrativní stránce,

-         s odpovědí na stížnost panu Hiričovi,

-         s nabídkou týkající se péče o staré občany v oblasti sociálních služeb – pedikúry,

-         se zpracováním seznamu pozemků pod asfalty za účelem jejich privatizace ve prospěch městyse a s obsahem dopisu adresovaného na PF ČR Praha, s postupem starosty týkajícího se řeší této problematiky,

-         s termínem svolání organizačního výboru projektu Mokrouš na den 9.3. a termínem svolání veřejného setkání s občany na den 27.3. 2010 od 14ti hodin,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         Nabídku firmy GPL incest za účelem zajištění výkonu investorsko inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavby: „Rekonstrukce tvrze – 1. část“ pro vysokou finanční zatíženost,

 

 

 

       V Dešenicích 22. února 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ