USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 93 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 93

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 93

 

Usnesení  č. 93  z  jednání  rady  městyse  dne  8.2.  2010 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající projednávaných bodů,

-         informaci o plnění, případně splnění jednotlivých bodů usnesení z 92.JRM,

-         informaci týkající se výše úhrad za připojení se na kanalizaci,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 93. jednání rady městyse,

-         oděnu K. Veithovi ve výši 33 120 Kč za  práci stavebního dozoru LC Hraniční. Vyplacení odměny je vázáno na včasné ukončení stavby a předložení SOD,

-         dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 40 800 Kč se splatností do 10/2010,

-         rozpočtovou změnu - uhrazení výměny mycí vany v Milenecké hospůdce ve výši 9 000 Kč s tím, že vana bude zahrnuta do inventurního seznamu,

-         navrženou smlouvu kupní na stavební parcely v k.ú. Milence s tím, že bude opětovně konzultována s právním zástupcem městyse s cílem doladění některých detailů. Poté bude možné předkládat ji možným zájemcům o koupi pozemku,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse svolat komisi za účelem přijetí opatření a úkolů ve vztahu k opravám a rekonstrukcím některých částí bývalé střelnice Městiště. Komisi ve složení Rejfek, Vereš, Kindlman, Barák, Denk J., Denk M. a Boučková svolat v době, kdy to dovolí počasí,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         se změnou nájemní smlouvy pohostinství Dešenice, čp. 22 na Radka Nového, který doloží oprávnění k podnikání v této oblasti,

-         s pronájmem prostor bývalé střelnice Městiště L. Pokornému, který se chce podílet na zařízení prostor a formou brigádnické činnosti přispět k zvelebení,

-         se SOD mezi městysem Dešenice a LS, s.r.o. na zhotovení rekonstrukce LC Hraniční,

-         s pokácením stromu na základě žádosti ing. Zdeňka Nováka v Datelově č.p. 7. Po administrativní stránce připraví podklady tajemnice úřadu,

-         s žádostí R. Šulana z Nýrska o odprodej stavební parcely. Žadatel bude zařazen do pořadníku,

-         se změnou nájemní smlouvy nebytových prostor v objektu č. 1 na – původní nájemce: Milano Color, nový nájemce: PANTER COLOR a.s., velkoobchod barvy – laky, se sídlem Pištěkova 22/1171, Praha.

 

 

 

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         využití služeb firmy REVEL týkající se tepelných čerpadel,

-         využití služeb firmy T. Hora – letecké snímkování,

-         využití služeb firmy EDOLO, s.r.o., týkající se dotací,

 

 

       V Dešenicích 8. února 2010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ