USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 92 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 92

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 92

 

Usnesení  č. 92  z  jednání  rady  městyse  dne  25.1.  2010 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající projednávaných bodů,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

-         návrh zadání pro změnu ÚP č 1. městyse včetně postupu tak, jak byl radou projednán,

-         informaci týkající se situace v lesích městyse s tím, že situace bude průběžně sledována a vyhodnocována. Starosta městyse a tajemnice úřadu připraví návrhy na řešení situace v případě lesního pana Jílka,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 92. jednání rady městyse,

-         aktualizovaný krizový – povodňový plán městyse s úkolem kontroly situace vodních toků při jarním tání,

-         potvrdila ve funkcích velitelů JSDH v rámci městyse takto: Dešenice – S. Kindlman, Milence – K. Řehoř, Žíznětice – J. Denk ml., Děpoltice – M. Barák, Divišovice – velitele nemají,

-         dodatek č. 1 smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury včetně snížení částky o 14 000 Kč na nájemném za rok 2009,

-         smlouvu o smlouvě kupní s RWE GasNet, s.r.o. a pověřila starostu vyřízením po administrativní stránce,

-         povolení sběru kamene – p. Walz

-         kácení dřevin

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse účastnit se 7. setkání v Schënsse, připravit návrh na prezentaci některých akcí městyse, návrhy předložit na dalším JRM,

-         LS K. Maršíkovi průběžně informovat radu o stavu šetření nepovolené těžby dřeva a předložení návrhu na opatření, která by podobným situacím zabránila,

-         starostovi městyse sdělit žadatelům v obci Milence závěry z projednání jejich žádosti na úpravu odvodňovací svodnice před domem č. 4,

-         starostovi městyse zjistit u zhotovitele změny zadání č. 1 ÚP důvod předložené vysoké ceny s dotazem možnosti jejího upravení,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr prodeje pozemků ppč. 111/3 a 111/5  v k.ú. Milence pro rodinnou zástavbu na úřední desce,

-         starostovi městyse a právnímu zástupci připravit výzvu pro VŘ na zhotovitele zasíťování pozemků v k.ú. Milence,

-         tajemnici úřadu vyvěsit záměr pronájmu nebytových prostor v bývalé tvrzi,

-         starostovi městyse, tajemnici úřadu, místostarostovi překontrolovat půdní prostory domu č.p. 125 s cílem zjištění stavu rozvodů pro příjem televizního signálu,

-         starostovi městyse připravit návrh na příjem televizního signálu v domě č.p. 125, případně dalších po 28.2., kdy bude příjem digitalizován,

-         osadit okap a žlab za čekárnou v Milencích s cílem zmírnit narušení dřevní hmoty vlivem nadměrné vlhkosti,

-         zakoupení a osazení kamenné nádoby a její umístění do prostor parkoviště v Milencích

 

 

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s informací místostarosty S. Kindlmana týkající se zvolených starostů a velitelů jednotek SDH v obcích městyse takto:

-         s podáním žádostí o dotace k PK a MMR tak, jak byly prezentovány v bodě č. 8,

-         s realizací záměru stavby Datelov – úprava vedení NN,TS/3 v roce 2011, starosta městyse byl pověřen vyřízením žádosti,

-         s žádostí JH projekt, s.r.o., týkající se stavby Datelov – úprava vedení NN, TS/3 v obci Datelov s tím, že starosta připraví odpověď se sdělením připomínek,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         využití služeb firmy DATABOX (databáze firem) a JAS AIR CZ (zhotovení kolmých leteckých snímků),

 

 

 

       V Dešenicích 25. ledna 20010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ