USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 91 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 91

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 91

 

Usnesení  č. 91  z  jednání  rady  městyse  dne  11.1.  2010 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající  projednávaných bodů,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 91. jednání rady městyse,

-         uzavření smlouvy za účelem udělení odměny panu V. Pytlovi,

-         uhrazení výměny bojleru v Milenecké hospůdce do výše 6 500 Kč,

-         rozpočtovou změnu – úhrada boileru pohostinství Milence

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         kontrolnímu výboru a tajemnici úřadu provést důslednou kontrolu plnění pracovních povinností panem Jílkem s tím, že bude porovnána kniha jízd s obsahem prací za týden,

-         starostovi městyse jednat s firmou TR Antoš na možné získání herních prvků pro MŠ Dešenice,

-         členům rady připravit podklady pro obsahové zaměření akcí v roce 2010, předložit je na příštím jednání,

-         starostovi městyse zaslat dopis panu Schiebertovi s upozorněním na porušování Domovního řádu ohledně hrazení nájemného

-         vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 1416 – trvalý travní porost v k.ú. Dešenice o výměře 288 m2

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s návrhem předloženým na základě posouzení nabídek za účelem zhotovení LC Hraniční, kdy vítězem se stala firma LS, s.r.o., Nýrsko,

-         s postupem starosty týkající se řešení vlastnických vztahů pozemků za viaduktem v Dešenicích,

-         s navrženým postupem prodeje pozemků za účelem rodinné zástavby v Milencích,

-         s podáním žádostí o dotace tak jak byly předloženy v bodě 9.,

-         s postupem starosty týkající se vyřízení stížnosti pana Hiriče

 

 

 

       V Dešenicích 11. ledna 20010.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ