USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 90 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 90

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 90

 

Usnesení  č. 90  z  jednání  rady  městyse  dne  14.12.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

 

-         informace starosty týkající některých projednávaných bodů,

-         stížnosti manželů Šroubkových na pana Walze a pana Hiriče, po projednání rozhodla postoupit je MěÚ v Klatovech, odboru životního prostředí,

-         stížnosti pana Walze a pana Hiriče s tím, že budou postoupeny právnímu zástupci městyse k řešení,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

 

-         program 90. jednání rady městyse,

-         podepsání smlouvy s firmou Ekolamp, s.r.o. a umístěním sběrného obalu na úřadu městyse, podpisem smlouvy byl pověřen starosta městyse, administrativním vyřízením tajemnice úřadu,

-         návrh na odepsání pohledávek k 31.12.2009 firem Leso Trhanov, Jana Bláhová, Prokůpek Kout na Šumavě, Podolka Nýrsko, Lekurys Plzeň a Translignum Žlutice,

 

  1. Rada městyse uložila:

 

-         starostovi městyse vyžádat od firmy VODOSPOL mapový podklad týkající se vedení vodovodu v prostorách, kde se nabyvatelem stal pan Josef Boublík,

-         starostovi městyse požádat zástupce CHKOŠ o informaci týkající se kácení dřevin mimo les,

-         starostovi městyse vyzvat ZČT Plzeň k likvidaci skládky štěpky v co nejkratším možném termínu,

-         místostarostovi městyse zlikvidovat náhrobní kameny, které byly v minulosti vyvezeny na pozemek p.č. 1009 v k.ú. Dešenice, který je ve vlastnictví pana Boublíka,

-         starostovi městyse jednat se zhotoviteli PD (Černý, Vlček) na rekonstrukce a výstavby tzv. sociálních bytů nad restaurací Dešenice (č.p. 22), bývalá fara Děpoltice s tím, že PD musí být zhotovena do 25.1.2010. Zároveň bude starosta městyse jednat se stavebním odborem v Nýrsku, týkající se postupu  získání stavebního povolení na obě stavby,

-         starostovi městyse a tajemnici úřadu připravit podklady týkající se žádosti o koupi lesního pozemku paní Bartuschovou z Divišovic s tím, že samotný prodej rada nedoporučuje,

-         tajemnici úřadu prověřit pravdivost tvrzení PF p.č. 1013/3 v k.ú. Milence a vyvěšením záměru o prodeji na úřední desce,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

 

-         s návrhem dopisu adresovanému místopředsedovi VV PF ČR ing. Brandlovi týkající se řešení sporu mezi městysem a panem Boublíkem,

-         s podpisem dodatku č. 5 přílohy č. 1 Smlouvy o dílo týkající se svozu komunálního odpadu s ZKS, a.s. sepsané z roku 2002,

-         s postupem starosty městyse týkající se VŘ na zhotovitele LC Hraniční,

-         s podpisem smlouvy s PK týkající se zefektivnění systému povodňové služby PK,

 

  1. Rada městyse zamítla:

 

-         poskytnutí finančního příspěvku Českému výboru pro UNICEF,

 

 

 

       V Dešenicích 14. prosince 2009.

 

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ