USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 88 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 88

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 88

 

Usnesení  č. 88  z  jednání  rady  městyse  dne  16.11.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci lesního správce pana Maršíka týkající se stížnosti na chování pana Jílka a doplňující informaci starosty,

-         zprávu o běžné kontrole mostů v rámci městyse s tím, že starosta městyse předloží finanční částkku do rozpočtu pro rok 2010 na běžnou úpravu těchto mostů,

-         výsledky kontroly FÚ Klatovy o provedených kontrolách na dotaci a využívání financí na VPP,

-         sdělení R KÚ týkající se uhrazení finanční částky na dopravní obslužnost PK v roce 2010 ve výši 40 800 Kč s tím, že tato částka bude zařazena do rozpočtu městyse pro příští rok,

-         informaci PÚ Klatovy o přídělu hranic formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Městiště u Děpoltic a Žíznětice,

-         zápis o předání a převzetí pracoviště – staveniště VO v Děpolticích,

-         cenovou kalkulaci nákladů na likvidaci odpadu s tím, že členové rady a tajemnice úřadu připraví pro další jednání rady do 30.11. další podklady související s možnými úsporami tak, aby mohla rada rozhodnout o konečné ceně na jednoho občana,

-         protokol o vzniku havarijní situace a o způsobu prvotního zásahu VHS Klatoy ohledně odstranění překážek na Dešenickém potoku po poryvu větru ze dne 8.-9.11.2009,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 88. jednání rady městyse,

-         návrh a termíny vydávání DZ – 4. ročníku v roce 2010 s návrhem grafických úprav i celkového rozpočtu do 25000 Kč s tím, že návrh bude zařazen do rozpočtu pro příští rok,

-         záměr přípravy návrhu a zhotovení praporu pro jednotku SDH Dešenice s tím, že starosta městyse byl pověřen zjištěním možného přidělení praporu, jeho zhotovení včetně cenové relace,

-         úpravu prostor v restauraci Dešenice v ceně do 6000 Kč, a zhotovení veřejného osvětelní před kostelem sv. Izidora v Děpolticích do 4000 Kč,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi a tajemnici úřadu provést kontrolu zhotovených prací dle výkazu práce předloženého panem Jílkem,

-         kontrolním výborem ZM provést kontrolu knihy jízd za určité období s cílem zjištění správnosti a oprávněnosti jízd v souladu s výkazem práce,

-         úřadem městyse případně finančním výborem provést kontrolu financování a proplacení faktur předkládaných panem Jílkem,

-         LS panu Maršíkovi ihned informovat o nedostatcích v práci pana Jílka včetně předkládaných faktur,

-         starostovi městyse vyzvat majitele dopravní firmy Anděl z Nýrska k opravě mostu s tím, že nebude-li oprava provedena do pátku, úřad městyse si povede opravu odbornou firmou sám a fakturu této firmě předloží k proplacení včetně revizní zprávy,

-         tajemnici úřadu předložit do rozpočtu cestou ochotnického spolku návrh na financování úprav prostor v KD Dešenice za účelem skladování materiálu a ochotnických potřeb,

-         starostovi městyse připravit osobní pozvánky na setkání se seniory městyse včetně rozhlasové relace, plakáty a relaci na III. modní přehlídku A. Vobroučkové dne 21.11. od 15.00 hod.

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí o odkoupení pozemků p.č. 218/6, 1049/21 a 1049/22 ing. Markem s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce a jeho žádost bude předložena ZM,

 

       V Dešenicích 16. listopadu 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ