USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 87 | ÚŘAD MĚSTYSE DEŠENICE

USNESENÍ RADY MĚSTYSE Č. 87

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Usnesení rady městyse č. 87

 

 

Usnesení  č. 87  z  jednání  rady  městyse  dne  2.11.  2009 v  Dešenicích od 15.00 hod.

 

1.      Rada městyse vzala na vědomí:

-         informaci místostarosty týkající se plnění usnesení z minulého jednání rady,

-         první návrhy do rozpočtu pro rok 2010 s tím, že bod 8 byl upraven dle zápisu,

-         informaci týkající se zrušení výběrového řízení na zhotovitele LC Hraniční a vypsání nového výběrového řízení,

-         zápis FÚ Klatovy o provedené kontrole,

-         další informace sdělené starostou městyse a došlou poštu,

 

2.      Rada městyse schválila:

-         program 87. jednání rady městyse s tím, že pro nepřítomnost starosty řídil jednání místostarosta pan Kindlman,

-         záměr vybudování plynových přípojek na pozemku p.č. 111/3 s tím, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s věcným břemenem,

-         revokaci usnesení č. 86, bod 3. odrážka třetí – škrtá se, a zrušení bodu č. 4. Z 19. 10. 2009,

 

  1. Rada městyse uložila:

-         starostovi městyse připravit písemné sdělení těm občanům městyse, kteří porušují OZV č. 1 ohledně evidence a hrazení poplatku za psa,

 

  1. Rada městyse vyjádřila souhlas:

-         s žádostí D. Kratejla o koupi pozemku s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce,

-         s žádostí Z. Zdichynce o koupi pozemku s tím, že záměr bude vyvěšen na úřední desce,

-         s předloženými písemnými dokumenty Plzeňského biskupství za účelem převodu kostela do vlastnictví městyse, pověřila starostu městyse podpisem přílohy darovací smlouvy a jejím předáním inventurní komisy,

-         s postupem přípravy na soudní jednání s ing. Fialou,

 

       V Dešenicích 2. listopadu 2009.

 

                      v.r.                                                                                           v.r.

………………………………….                                             ………………………………….

       Stanislav Kindlman                                                                    RSDr. Jan Rejfek

místostarosta                                                                           starosta městyse   

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Úřad městyse Dešenice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ